Przetargi.pl
„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (z podziałem na 2 części)

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, ul. Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 212 012 , fax. 774 212 073
 • Data zamieszczenia: 2021-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  ul. Opolska
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. 774 212 012, fax. 774 212 073
  REGON: 55213600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (z podziałem na 2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 3,500 km b) Odtworzenie lub wznowienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy - 10 szt. c) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 3 551,330 m2 2) Roboty ziemne a) Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 30 km wykop pod drogi - 3 114,640 m3 b) Utylizacja materiałów z rozbiórki - 3 630,600 m3 3) Podbudowy a)Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV – 13 849,200 m2 4) Roboty drogowe a) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 24 139,500 m2b) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -9 718,500 m2 c)Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 4 801,300 m2 d)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 5 cm - 12 404,200 m2 e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 11 355,800 m2 5) Roboty inne a) Opaska z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 3 405,460 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach