Przetargi.pl
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo

Gmina Krzemieniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5369200 , fax. 0-65 5297515
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzemieniewo
  ul. Dworcowa 34 34
  64-120 Krzemieniewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5369200, fax. 0-65 5297515
  REGON: 41105068100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od. Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo L = 1055 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zał. Nr 1 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie : 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy PLN) Wadium musi być wniesione i znajdować się w dyspozycji Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty. Wadium może zostać wniesione w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sie przelewem na rachunek bankowy Gmina Krzemieniewo 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150 z podaniem tytułu: Wadium przetargowe : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Garzyn - Zbytki - Krzemieniewo Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzemieniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach