Przetargi.pl
Budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia w Śremie - etap I

Urząd Miejski w Śremie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, pl. 20 Października 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 2835225 w. 104 , fax. 061 2835337
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Śremie
  pl. 20 Października 1 1
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 2835225 w. 104, fax. 061 2835337
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srem.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia w Śremie - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia w Śremie - etap I km 0+000 - 0+200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332609
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2 500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie okresu rękojmi pow. 1 roku wraz z jednoczesnym wydłużeniem zabezpiecz
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srem.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach