Przetargi.pl
Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia): Długość ścieżek rowerowych i ciągów pieszo –rowerowych - ok. 16,40 km; Długość chodników – ok 9,80 km; Długość pasów dla rowerów – ok. 1,36 km; 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie częściowe) stanowi: Część I: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul. Trębickiego, ul. Jana Pawła II wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (w tym kładki dla rowerzystów) i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część II: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Różańska, ul. Legionowa, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część III: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Królowej Bony, ul. Jagiellońska wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część IV: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. Zwycięstwa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia); Część V: Budowa ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Wileńska, ul. A Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Dubois, ul. Batorego, Plac Waryńskiego, ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja, ul. Plac Księżnej Anny Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia. 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, 2) budowę lub przebudowę chodników i odwodnienia 3) budowę, przebudowę lub zasypanie rowów odwodnieniowych, 4) zagospodarowanie terenu zielenią i mała architekturą 5) budowę wiat i miejsc parkingowych dla rowerów, 6) budowę pasów dla rowerów w pasie drogowym, 7) przebudowę/usunięcie istniejących kolizji, 8) wprowadzenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu, 9) budowę miejsc postojowych dla samochodów, 10) przebudowę (przedłużenie) przepustów, 11) budowę murków oporowych, 12) budowę kładki dla rowerów, 13) budowę oświetlenia, 14) wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 15) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 1) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy); 2) wycinkę drzew, zgodnie z inwentaryzacją drzew do wycinki oraz decyzją zezwalającą na wycinkę drzew, 3) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym (Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas ich prowadzenia, zgodnie z odrębnym projektem zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót), 4) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub innymi warunkami decyzji o pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 5) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 6) dostawę oraz wyposażenie placów oznakowania systemowego ścieżek, zgodnie z załącznikami, 7) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (dokumentację budowy, pomiary geodezyjne powykonawcze, dokumenty wyrobów budowlanych, mapy geodezyjne powykonawcze zgłoszone w ZUDP), 8) wykonanie wszystkich robót budowlanych pod nadzorem: a. kierownika budowy branży drogowej posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, b. kierownika robót branży sanitarnej posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c. kierownika robót elektrycznych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, e. kierownika robót branży konstrukcyjnej posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy tylko Części I), f. inspektorów nadzoru inwestorskiego wskazanych przez Zamawiającego - wpisanych na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważnej), posiadających aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 9) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 10) zagospodarowanie i zasilenie placu budowy. Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zagospodarować, zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz utrzymywać go w odpowiednim stanie do zakończenia budowy, 11) ubezpieczenie placu budowy, uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót, 12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego na przedmiot zamówienia (w zakresie wybranej części) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z lokalizacją wszelkich urządzeń podziemnych na dzień rozpoczynania robót przygotowawczych i budowlanych. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupów teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wod.-kan. i gazowej, należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. 6. Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy, w czasie wykonywania robót budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do składania comiesięcznych raportów z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem (z danymi ilościowo-wartościowymi i procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Raport należy dostarczyć Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następnego, za który jest sporządzony. 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być tak skonstruowany aby uwzględniał rozpoczęcie wykonywania robót oraz ich zakończenie zgodnie z postanowieniami SIWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wymagania Zmawiającego określone w SIWZ oraz w umowie i zawierać w szczególności: a) opis elementów poszczególnych robót oraz usług, b) wartość elementów poszczególnych robót oraz usług, c) terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy, 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zamówienia. 12. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi (do wysokości 90% wynagrodzenia umownego) za określony zakres zamówienia zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową (min. 10% wynagrodzenia umownego) na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. Pierwsza płatność nastąpi najwcześniej w styczniu 2018r. po wykonaniu i odebraniu minimum 10% przedmiotu zamówienia. 13. Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych robót. 14. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym, zatwierdzonym projekcie budowlanym lub innymi warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. 15. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o cechach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych odpowiadającym cechom technicznym, jakościowym funkcjonalnym lub lepszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli Wykonawca skorzysta ww. możliwości, musi wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały, urządzeniami usługi, systemy lub procesy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a: Część I: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 PLN); b: Część II: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 PLN); c: Część III: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN); d: Część IV: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN). e: Część V: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-12-28 do godz. 12:00 (dot. wszystkich części).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (dot. wszystkich Części) 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach