Przetargi.pl
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU FORM TRANSPORTU POPRZEZ UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA - ETAP II” (CZĘŚĆ NR 5, 7, 8)

Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 767 73 32, , fax. 22 774 38 34
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  ul. Modlińska 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 22 767 73 32, , fax. 22 774 38 34
  REGON: 13270442000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.jablonna.ibip.pl/public

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA W RAMACH PROJEKTU „POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU FORM TRANSPORTU POPRZEZ UTWORZENIE SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY JABŁONNA - ETAP II” (CZĘŚĆ NR 5, 7, 8)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Jabłonna – etap II” Część 5 rozbudowa drogi 1820W polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowskiej w Jabłonnie. Część 7 Przebudowa drogi gminnej ul. Sołeckiej w Skierdach oraz ul. Żwirowej w Trzcianach polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej. Część 8 Budowa drogi klasy Z (zbiorczej) ul. Akademijnej w miejscowości Jabłonna – etap 3 i 4 – budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Oferta, w zależności od wybranej części zamówienia, musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości: - dla Części 5: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100); - dla Części 7: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100); - dla Części 8: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium w łącznej kwocie odpowiadającej sumie kwot wadiów w wybranych częściach 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na konto zamawiającego, o numerze: 79 8013 1016 2002 0009 7014 0002. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) poręczeniach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 5. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, zaleca się, aby do oferty dołączyć potwierdzenie przelewu. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone zamawiającemu w oryginale - w osobnej kopercie oznaczonej numerem postępowania, przed terminem składania ofert, lub złożone w jednej kopercie wraz z ofertą. Uwaga: Przedstawienie zamawiającemu jedynie kopii wadium, bez wniesienia oryginału, nie zabezpiecza oferty i spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 3) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wnosząc lub wpłacając wadium przetargowe należy je oznaczyć tytułem postępowania przetargowego. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu z konta prywatnego (gdy brak jest nazwy wykonawcy w nazwie konta), do tytułu przelewu należy dodać informację o nazwie wykonawcy, którego oferta zostaje zabezpieczona. 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 10. Wadium dla grupy wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. W dokumencie gwarancji powinny być wskazane podmioty należące do konsorcjum lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, podpisany zgodnie z reprezentacją wykonawcy; 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów; 3) Pełnomocnictwo, wystawione odpowiednio do: a) podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca nie jest upoważniona do reprezentacji zgodnie z treścią KRS lub CEiDG; b) reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach