Przetargi.pl
Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 774 564 264
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 774 564 264
  REGON: 53057557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 1.Przygotowanie terenu i zabezpieczenie budowy. 2.Budowa obiektów podstawowych (budynek dla dużych kotów wraz z okólnikami oraz kładką pieszą nad akwenem). 3.Wykonanie sieci i instalacji. 4.Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych oraz ogrodzenia wybiegów. 5.Obsługa geodezyjna. 6.Przeprowadzenie prób, odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 44 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 31 1160 2202 0000 0002 1542 4733 w Banku Millenium. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach