Przetargi.pl
Budowa samodzielnej kancelarii leśnictw SKL3 Gawłowskie, Okrągłe, Złatna.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO UJSOŁY ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Świętego Huberta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO UJSOŁY
  ul. Świętego Huberta 2
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  REGON: 071001978
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ujsoly.katowice.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa samodzielnej kancelarii leśnictw SKL3 Gawłowskie, Okrągłe, Złatna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku samodzielnej kancelarii trzech leśnictw Gawłowskie, Okrągłe i Złatna. Obiekt jest zaliczany do kategorii XII, czyli budynków administracji publicznej - kancelaria leśnictwa. Budynek zaprojektowano w technologii murowanej.Budynek administracyjny, parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony. PARTER: 2 x komunikacja ogólna, 3 x biuro, 3 x pomieszczenie gospodarcze, WC (niepełnosprawni), pomieszczenie socjalne/jadalnia, pomieszczenie techniczne.Budynek o prostej konstrukcji w technologii murowanej o zwartej bryle, parterowy, przekryty jest dachem dwuspadowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 (słownie: dwanaście tysięcy i 00/100) złotych.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych, tj.:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Rajczy Oddział w Ujsołach nr rachunku: 93 8125 1018 0000 0101 2000 0020 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu Nr S.270.14.2024 Budowa samodzielnej kancelarii leśnictw SKL3 Gawłowskie, Okrągłe, ZłatnaWniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły, 34-371 Ujsoły, ul. Św. Huberta 2,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) termin ważności gwarancji/poręczenia,5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Prawa zamówień publicznych.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 Prawa zamówień publicznych.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 Prawa zamówień publicznych, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1000000,00 złotych.4. zdolności technicznej lub zawodowej:4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie lub przebudowie budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej co najmniej 110,0 m2 każdy.4.2. Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.1) co najmniej 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami lub bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie,2) co najmniej 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami lub bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie;3) co najmniej 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami lub bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie.UWAGA Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach