Przetargi.pl
Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce

Gmina Grodków ogłasza przetarg

 • Adres: 49-200 Grodków, ul. Warszawska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 040 300 , fax. 774 155 516
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodków
  ul. Warszawska 29
  49-200 Grodków, woj. opolskie
  tel. 774 040 300, fax. 774 155 516
  REGON: 52449900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 214,96 m2 z przeznaczeniem dla lokalnej społeczności jako miejsca spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych, wraz z następującymi instalacjami: - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacyjna i c o, - instalacja elektryczna, - instalacja fotowoltaiczna, - przyłącz wodociągowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, b) wyceniony Przedmiar Robót (kosztorys ofertowy), c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz), f) oświadczenia o których mowa w punkcie X IDW na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW ; g) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy). 2) Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach