Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie

Gmina Miasto Radziejów ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 285 7100 , fax. 54 285 7105
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Radziejów
  ul. Kościuszki 20/22 20/22
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 285 7100, fax. 54 285 7105
  REGON: 91086661400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umradziejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej w Radziejowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej na działce o nr ewid. 1244/2 w Radziejowie, w tym: 1.1. Roboty remontowo - budowlane: -budowa budynku sali gimnastycznej; -dobudowa łącznika zawierającego sanitariaty, szatnie, toalety, magazyn sprzętu oraz pokój nauczyciela w.f.; -wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych; -wyposażenie pomieszczeń zaplecza oraz sali gimnastycznej; -wykonanie elementów zagospodarowania terenu (podejście z kostki brukowej, zieleń niska), wykonanie placu manewrowego z przebudową istniejącej nawierzchni; - budowa 130 mb ogrodzenia panelowego ocynk o wys. 1,8 m na słupkach ocynkowanych; -zabezpieczenie przyłącza c.o. prowadzonego pod budynkiem łącznika; -przebudowa łącznika (obecnie mieszkania)- na potrzeby komunikacji między istniejącymi pomieszczeniami szkoły a salą projektowaną; -wykonanie stropodachu; -wykonanie dachu; -wykonanie obróbek blacharskich; -wykonanie kominów wentylacyjnych i spalinowych; -wykonanie elewacji; -montaż stolarki okiennej i drzwiowej; -wykonanie posadzek; -wykonanie izolacji termicznych i wodochronnych; -wyposażenie pomieszczeń sali gimnastycznej, natrysków chłopców/dziewcząt, szatni, wc, magazynu sprzętu sportowego, pokoju nauczyciela w.f.; 1.2. Branżę elektryczną: -wykonanie instalacji oświetleniowej; -wykonanie instalacji gniazd wtykowych; -wykonanie instalacji zasilania; -wykonanie instalacji wentylacji; -wykonanie instalacji odgromowej; -wykonanie instalacji nagłośnieniowej; -wykonanie przyłącza energetycznego; 1.3. Branżę sanitarną: -wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej; -wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; -wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej; -wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; -wykonanie instalacji wody, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji; -wykonanie instalacji wody przeciwpożarowej; -wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem na paliwo stałe w istniejącym budynku kotłowni wolnostojącej; -wykonanie instalacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej; -wykonanie w pomieszczeniu sali gimnastycznej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem; 1.4. Dostarczenie i zamontowanie sprzętu sportowego, który powinien być zgodny z zasadniczymi wymaganiami i winien być dopuszczony do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Wykonawca na potwierdzenie powyższego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. 1.5. Roboty wykończeniowe; 1.6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 7 - Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 8 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik Nr 9- Przedmiar robót, Załącznik Nr 10- Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia). 4. Załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Uwaga! Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, która ma służyć jako czynność pomocnicza przy opracowaniu oferty. Zapoznać się z terenem i dokonać własnego obmiaru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122228
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł -(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umradziejow.pl, Zakładka Zamówienia publiczne i przetargi, Zakładka Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach