Przetargi.pl
„BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA”

Gmina Kobyla Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 63-507 Kobyla Góra, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7316283, 7316402 , fax. 62 7316283, 7316402
 • Data zamieszczenia: 2018-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobyla Góra
  Plac Wiosny Ludów 1
  63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7316283, 7316402, fax. 62 7316283, 7316402
  REGON: 250855386
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkobylagora.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA” 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: 1) „Budowa sali gimnastycznej w Parzynowie” - budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12,2m x 24m i wysokości 7m wraz z osobną salą do ćwiczeń, zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynem sprzętu sportowego; powierzchnia zabudowy 628,53 m2; powierzchnia użytkowa 563,86 m2; kubatura 4389,92 m3; wymiary gabarytowe: 2) „Budowa sali gimnastycznej w Mąkoszycach”- budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12m x 24m i wysokości 6,89m z zapleczem sanitarno-szatniowym i pokojem trenera; powierzchnia zabudowy 453,90 m2; powierzchnia użytkowa 411,60 m2; kubatura 3924,10 m3; wymiary gabarytowe: długość 35,79 m; szerokość 12,90 m; wysokość maksymalna 9,85 m Wykonanie każdej z części zamówienia zostało podzielone na dwa etapy: 1) Etap nr 1 – Wykonanie prac budowlanych do stanu surowego otwartego 2) Etap nr 2 – Wykonanie prac od stanu surowego otwartego do całkowitego zakończenia budowy. 6. Przez pojęcie stanu surowego otwartego dla sali gimnastycznej w Parzynowie Zamawiający rozumie wykonanie następujących robót: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty ziemne i fundamentowe 3) Podłoża 4) Ściany 5) Strop 6) Konstrukcja i pokrycie dachowe na kratownicach drewnianych 7) Pokrycie dachowe na stropie TERIVA 8) Posadzki cementowe 7. Przez pojęcie stanu surowego otwartego dla Sali gimnastycznej w Mąkoszycach Zamawiający rozumie wykonanie następujących robót: 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty ziemne i fundamentowe 3) Podłoża 4) Ściany 5) Strop 6) Konstrukcja i pokrycie dachowe nad salą i zapleczami 7) Pokrycie dachowe nad łącznikiem ze szkołą 8) Posadzki cementowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi: 1) Dla części 1 - „Budowa Sali gimnastycznej w Parzynowie” 15.000,00 zł 2) Dla części 2 - „Budowa Sali gimnastycznej w Mąkoszycach” 10.000,00 zł 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003, tytułem: „WADIUM –Część 1/2* Budowa Sali gimnastycznej w Parzynowie/Budowa Sali gimnastycznej w Mąkoszycach*” UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. *niepotrzebne skreślić W przypadku wpłacenia wadium na obie części zamówienia jednym przelewem znak „/” należy zastąpić literą „i”. 5. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 6. W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji lub poręczenia nie może zawierać dla swej skuteczności innych, wprowadzanych przez gwaranta lub poręczyciela, warunków niż oświadczenie Zamawiającego (kierownika zamawiającego lub osoby przez niego uprawnionej) o dochodzeniu uprawnień z gwarancji lub poręczenia i podpisu osoby uprawnionej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, do wezwania na każdym etapie postępowania wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, zagrożone jest karą pozbawienia wolności zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego i spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania zgodnie z przepisami art. 24 ust 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach