Przetargi.pl
Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice

Gmina Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, Wodna 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmża
  Wodna 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 871118709
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy dobudować do istniejącego budynku świetlicy, budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie wieloboku zbliżonym do kształtu litery „L”. Budynek kryty dachem płaskim. Zakres prac obejmuje m.in.:1) roboty ogólnobudowlane, w tym roboty wykończeniowe;2) roboty sanitarne, w tym montaż pompy ciepła powietrze - woda, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją:3) roboty elektryczne;4) zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie ogrodzenia panelowego oraz zjazdu indywidualnego. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia zwaną również „SWZ”, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz z:1) dokumentacją projektową uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym dla osoby niepełnosprawnej, sporządzoną przez Pana Piotra Syrockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Syrocki Piotr SYROCKI DESIGN Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Bierzgłowie, przy ul. Gruntowej 1C, 87-152 Łubianka;2) dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię projektową „strukturo Szymon Wiśniewski, ul. Krasińskiego 18-20/164, 87-100 Toruń;3) dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię projektową „Energo – Lipex” z siedzibą w Złotorii, przy ul. Wodniackiej 4, 87-124 Złotoria;4) decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 21.02.2023 r. nr AB.6740.2.1.2023.KMY zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę;5) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR).4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje: 1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze;2) dokumentację techniczno – rozruchową z instrukcjami BHP – zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika;3) przeprowadzenie regulacji i rozruchu instalacji, przeszkolenie użytkownika w zakresie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń;4) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej, w tym natężenia oświetlenia;5) wykonanie badania wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym;6) wykonanie badań kominiarskich; 7) wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych; 8) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniejsze zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy;9) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót; 10) dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, wynikającą z art. 57 ustawy Prawo budowlane; 11) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 12) inne prace związane z procesem budowy;5. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ust. 2 oraz ust. 4, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej. 6. Kody i nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):• 45000000-7 Roboty budowlane;• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na którą składa się:1) dokumentacja projektowa uwzględniająca rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym dla osoby niepełnosprawnej, sporządzoną przez Pana Piotra Syrockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Syrocki Piotr SYROCKI DESIGN Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Bierzgłowie, przy ul. Gruntowej 1C, 87-152 Łubianka;2) dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownię projektową „strukturo Szymon Wiśniewski, ul. Krasińskiego 18-20/164, 87-100 Toruń;3) dokumentacja projektowa sporządzona przez Pracownię projektową „Energo – Lipex” z siedzibą w Złotorii, przy ul. Wodniackiej 4, 87-124 Złotoria;4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR).8. Przedsięwzięcie uwzględnia rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne. Istniejący teren dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren utwardzony płaski, bezprogowe dojście / dojazd do wejścia głównego do budynku. W obiekcie przewidziano toaletę dla osób niepełnosprawnych.9. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.10. Jeżeli w SWZ bądź w załącznikach do SWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (nie wiążących dla wykonawców). Mając na względzie powyższe, Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów zaleca, aby traktować, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 i 6 ustawy PZP złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.11. Dodatkowo Zamawiający udostępnia przedmiar robót. Jednakże z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWIORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach