Przetargi.pl
Budowa Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach

GMINA RAJGRÓD ogłasza przetarg

 • Adres: 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 272 19 40 , fax. 86 272 19 41
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RAJGRÓD
  ul. Warszawska 32
  19-206 Rajgród, woj. podlaskie
  tel. 86 272 19 40, fax. 86 272 19 41
  REGON: 450669743
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umrajgrod.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa Remizy OSP – Świetlicy Wiejskiej w Mieczach”.2. Projekt zakłada budowę niepodpiwniczonego, jednokondygnacyjnego budynku wraz z poddaszem nieużytkowym, możliwym do adaptacji w przyszłości. Dach wielospadowy, pokryty blachą panelową na rąbek stojącą. Obiekt zostanie podzielony, zgodnie ze swoim przeznaczeniem na dwie, odrębne, niezależne części. W skład pierwszej części, przeznaczonej na potrzeby OSP wchodzić będzie m.in.: pomieszczenie socjalne (zaplecze) z holem, toaleta z odrębnym WC oraz garaż. Część druga natomiast składa się m.in. z: przedsionka, holu, szatni, pomieszczenia technicznego, pomieszczenia socjalnego (kuchni), magazynku, dwóch toalet (z czego jedna zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz sali rekreacyjnej. Budynek w części przeznaczonej na świetlicę wiejską będzie ogólnodostępny oraz zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren przed budynkiem zostanie utwardzony i częściowo zadaszony. W związku z planowaną budową zostaną wykonane dojazdy, dojścia oraz parkingi, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zaprojektowano dwa maszty: jeden pod syrenę alarmową, drugi flagowy.Projekt obejmuje również wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym m. in.:- zbiornika szczelnego,- nowego przyłącza wodociągowego,- instalacji sanitarnej,- instalacji elektrycznej,- instalacji fotowoltaicznej,- montażu pompy ciepła typu powietrze - woda.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa - Załącznik nr 9 do SWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 10 do SWZ oraz przedmiar - Załącznik nr 11 do SWZ, przy czym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 9 do SWZ oraz projekt umowy – Załącznik nr 4 do SWZ, będące integralną częścią niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040 z adnotacją: „Wadium do postępowania ZPI.271.5.2023”.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej–przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia .......–do dnia .........”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/ poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie:1. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:1) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót w tej branży,2) co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót t w tej branży,3) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami (lub osobę posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobę, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robót w tej branży.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika dla poszczególnych branż zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.2. Doświadczenie: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ rozbudowie/ przebudowie/remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach