Przetargi.pl
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim

Gmina Tarnów Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-050 Tarnów Opolski, Dworcowa 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnów Opolski
  Dworcowa 6
  46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie
  REGON: 531413283
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowopolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tarnowie Opolskim”, tj.:a) zaprojektowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK) w Tarnowie Opolskim, wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, obejmującymi również punkt przyjmowania i wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu celem wprowadzenia ich do ponownego użycia, stanowiącym integralną część PSZOK (dalej: punkt wymiany),b) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji (w tym również warunków technicznych przyłączenia do sieci),c) przeprowadzenie wszelkich prac budowlano-montażowych dotyczących robót ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wyposażenie i uruchomienie PSZOK z punktem wymiany,d) dostawę i montaż wyposażenia PSZOK i punktu wymiany,e) uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń dopuszczających PSZOK z punktem wymiany do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach