Przetargi.pl
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pietrowicach Wielkich

Gmina Pietrowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-480 Pietrowice Wielkie, Szkolna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32-4198407, , fax. 32-4198407
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pietrowice Wielkie
  Szkolna 5
  47-480 Pietrowice Wielkie, woj. śląskie
  tel. 32-4198407, , fax. 32-4198407
  REGON: 54387000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pietrowicewielkie.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pietrowicach Wielkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, polegająca na wykonaniu prac budowlanych, tj. m.in. przygotowanie, utwardzenie i wybrukowanie powierzchni placu manewrowego PSZOK; wykonanie ogrodzenia zewnętrznego, roboty fundamentowe, dostawa najazdowej wagi samochodowej i innych prac towarzyszących zgodnie z projektem. Wykonanie wiat stalowych oraz dostawa i montaż kontenerów. Roboty obejmują również wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego, kanalizacyjnych, wodociągowych oraz monitoringu. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierającym dokumentację projektową (projekt budowlany i przedmiar robót) oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach