Przetargi.pl
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca

Gmina Dobrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 63-330 Dobrzyca, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 413 013 , fax. 627 413 013
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyca
  Rynek 14
  63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie
  tel. 627 413 013, fax. 627 413 013
  REGON: 53861000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bipgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca Zadanie obejmuje: 1.Wykonanie magazynu wraz z wiatą do składowania odpadów niebezpiecznych o powierzchni zabudowy 52,5m2 i jednej kondygnacji, 2.Zadaszenie nad kontenerem, 3.Oświetlenie zewnętrzne i zasilanie, 4.Instalacje monitoringu, 5.Wyposażenie PSZOK w kontenery: 4 szt. (3800x1700x1410 mm) oraz 2 szt. (3500x1700x1210mm) oraz 4 kontenery do rozładunku HDS o poj. 1,1m3, 6.Zagospodarowanie terenów zielonych – zieleń izolacyjna na działce będącej przedmiotem inwestycji. Lokalizacja inwestycji – 63-330 Dobrzyca, działka nr 988/3 W dokumentacji projektowej mogą wystąpić znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródło towarów, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są one wiążące, dlatego należy je traktować jako minimalne i można dostarczyć elementy równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry techniczne i jakościowe urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prototypowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, należy sporządzić odpowiednie zestawienie w formie tabeli zawierającej minimum następujące treści: - nazwa materiału/urządzenia, ilość, parametry techniczno-użytkowe, wymiary itp., opis, producent, typoszereg, miejsce zainstalowania zaproponowanego urządzenia i załączyć je do oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi równoważność. Dla potwierdzenia spełnienia, że oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia dla materiałów/urządzeń równoważnych: -kart katalogowych, -certyfikatów wydanych przez jednostki oceniające zgodność lub sprawozdań z badań przeprowadzonych przez te jednostki jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, -Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa powyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, -Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do oferty oświadczenia eksploratorów urządzeń/instalacji potwierdzające, że urządzenia/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych. W ramach projektu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wykonano dotychczas utwardzenie terenu działki z odwodnieniem oraz ogrodzenie terenu. UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: -Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji, -Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego, -Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określa projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załączniki do SIWZ, pomocniczo Zamawiający załącza do postępowania przedmiary robót z wyszczególnieniem robót budowlanych, które należy wykonać w ramach zadania. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi na każde wezwanie przedstawić Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym uczestnikiem postępowania. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć samodzielnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach