Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubniu .

Gmina Lubień ogłasza przetarg

 • Adres: 32-433 Lubień, Lubień
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26 82 017 , fax. 18 26 82 035
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubień
  Lubień 50
  32-433 Lubień, woj. małopolskie
  tel. 18 26 82 017, fax. 18 26 82 035
  REGON: 53774000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/uglubien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubniu .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zadania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubniu . Zakres przedsięwzięcia realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubniu. PSZOK planuje się zlokalizować na terenie działki nr ewid. 8614/52 w miejscowości Lubień. Program funkcjonalno użytkowy opisuje szczegółową charakterystykę i wymagania Zamawiającego, dotyczące realizację przedmiotowej inwestycji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz lokalizacja znajduje się w dołączonych do SIWZ dokumentach, które stanowią jej integralną część: - Program Funkcjonalno Użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ - Deklaracja Organu Odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów Natura 2000 – załącznik nr 2 do SIWZ -Deklaracja Właściwego Organu Odpowiedzialnego za Gospodarkę Wodną - załącznik nr 3 do SIWZ - Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – załącznik nr 4 do SIWZ UWAGA: Wszystkie nazwy przedmiotów zamówienia lub nazwy ich elementów, producenci, znaki patentowe lub ich pochodzenie użyte w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach do specyfikacji należy traktować jako przykładowe tzn. dopuszcza się stosowanie innych równoważnych, o nie gorszych parametrach technicznych przedmiotów zamówienia. 2. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i produkty objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. 3. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §n1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia spełnienia ww. warunku. Celem zweryfikowania niniejszego Zamawiający wymaga złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnieniu w/w warunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego złożenia aktualnego oświadczenia przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. Umowy o pracę. Siwz jest integralną częścią nin. ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego zamówienia każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej nr rach.: 24 88080006 0030 0300 1515 0020, oznaczenie sprawy IGK.ZP.271.7.2019 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Lubień, 32-433 Lubień 50, pokój nr 9 (I piętro sekretariat), a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kserokopia wniesienia wadium, ewentualne pełnomocnictwo, formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach