Przetargi.pl
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach

Gmina Piecki ogłasza przetarg

 • Adres: 11710 Piecki, ul. Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 422 029 , fax. 897 422 065
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piecki
  ul. Zwycięstwa 34
  11710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 422 029, fax. 897 422 065
  REGON: 51074275800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piecki.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach Zamówienie dotyczy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach i swym zakresem obejmuje m.in.: • kontener socjalno-biurowy o wymiarach 2,44*4,88m , • wagę samochodową o udźwigu do 30t, • plac manewrowo-magazynowy, • plac składowy kontenerów, • parking – 3 stanowiska (w tym dla niepełnosprawnych), • kontenery podziemne, • ogrodzenie terenu, szlaban i bramę przesuwną, • tablice informacyjne, • sieci uzbrojenia terenu(sanitarne, elektroenergetyczne , wodociągowe) • tereny zielone. Powierzchnia terenu opracowania – 1522,00m2 w tym: • powierzchnie utwardzone - 1187,00m2, • powierzchnia zabudowy 11,90m2, • powierzchnia biologicznie czynna – 323,10m2. Szczegółowy zakres prac określony jest w Dokumentacji projektowej składającej się z : 1. Projektu budowlanego i projektów wykonawczych Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach opracowanego przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37 43-382 Bielsko-Biała 2. Przedmiarów robót, 3. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestycja realizowana będzie na podstawie: • pozwolenia na budowę Nr 73/2018/Pki • zgłoszenia z dnia 23.03.2018 r. 3.3 Zamawiający informuje, że: 3.3.1. Zamawiający powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego, któremu udzieli pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową. 3.3.2. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 3.3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 3.3.4. Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodności, przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 1) Polskich Norm przenoszących normy europejskie; 2) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie; 3) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 4) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12); 5) norm międzynarodowych; 6) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 7) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne. 3.3.5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3)polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). 3.3.6. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. 3.3.7. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez Zamawiającego. 3.3.8. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. 3.3.9. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji technicznej. 3.3.10. Wymagania dotyczące robót: ◦ wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru; ◦ roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, oraz wymogami niniejszej SIWZ; ◦ użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3.3.11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.3.12. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. 3.3.13. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych. 3.3.14. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie dróg dojazdowych i tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu na czas prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 3.3.15. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100% zatwierdzonej kwoty kontraktowej. 3.3.16. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkie dokumenty, dotyczące Zamówienia, niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy (dokumentacja powykonawcza, geodezyjna, atesty itp.). W ramach ustalonego wynagrodzenia, Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do wykonanych opracowań i dokumentacji powykonawczej. 3.3.17. Dokumentacja powykonawcza będzie przekazana do akceptacji Inspektora w 1 egz. w wersji papierowej. 3.3.18. Dokumentacja powykonawcza, musi zawierać co najmniej: • oświadczenie Kierownika Budowy, • Dziennik Budowy, • obmiar robót, • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej (3 egz.) • dokumentację projektową (budowlaną i wykonawczą) wraz z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji • protokoły odbioru robót i częściowego odbioru zwłaszcza dla robót podlegających zakryciu, • protokoły z badań i oznaczeń laboratoryjnych, • karty przekazania materiałów z rozbiórki –jeżeli wystąpią, Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Wykonawca wykona dodatkowo kopię dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej + inwentaryzację geodezyjną 3.3.19. Okres Zgłaszania Wad wynosi co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru robót i równy jest okresowi rękojmi i gwarancji. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres określony , o treści zgodnej z załącznikiem nr 17 do SIWZ. 3.3.20. Zamawiający informuje, że korzystanie z materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatne. 3.3.21. Przedmiot zamówienia jest zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 30 ust. 8 ustawy: 3.3.22. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego oraz wykonujące prace fizyczne – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp, 3.3.23. Wykonawca aby udokumentować zatrudnienie osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do składania Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia swojego i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. 3.3.24. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 3.3.25. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny - Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.3.26. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • kara umowna: 500,00zł za dopuszczenie do wykonywania prac określonych w pkt. 3.3.22 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, • kara umowna: 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt.3.3.23. • kara umowna: 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45222110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: INFORMACJA NA TEMAT WADIUM 12.1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2018, poz. 110). 12.3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie niepieniężnej, kserokopia takiego dokumentu powinna stanowić integralną część oferty, natomiast oryginał dokumentu winien być dołączony do oferty tak, aby można byłoby przekazać go do depozytu w Referacie Finansowym Urzędu Gminy, bez potrzeby rozpinania oferty 12.4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 12.5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Piecki 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 z dopiskiem Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pieckach w terminie do dnia 28.09.2018r. do godz. 1030, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 12.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12.7. Wadium wniesione przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 12.8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 12.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 12.11. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1 Dokumenty składające się na ofertą Wykonawcy składaną w terminie składania oferty. 9.1.1 Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 9.1.2 Kosztorys ofertowy (wycenione przedmiary robót) – przygotowany zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 16 SIWZ 9.1.3 Dowód wpłacenia wadium – w sposób określony w pkt 12 SIWZ. 9.1.4 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść i zakres wymaganego oświadczenia Zamawiający przekazuje na: - załączniku nr 2a do SIWZ - dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu, - załączniku nr 2b do SIWZ - dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania. • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9.1.5 Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 9.1.6 Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 9.4.1 – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 9.4.1. oraz jej podpisem 9.1.7 Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego - na druku Formularza Ofertowego 9.2 Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. • Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, • Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, • Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach