Przetargi.pl
budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej Gmina Gdańsk.

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2021-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej Gmina Gdańsk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Nazwa zamówienia: budowa przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk. 2.Postepowanie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj.3.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej, na działkach ewidencyjnych nr 117/1, 117/5,117/16 i 406 obrębu 140 miasta Gdańsk, o powierzchni 6200m2. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie oferty żeglarskiej na Martwej Wiśle. 4.Zakres robót budowlanych, określonych programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje w szczególności: - wykonanie prac przedprojektowych; - wykonanie prac projektowych; - opracowanie dokumentacji oraz wniosków administracyjnych; - wykonania projektu prac saperskich; - przeprowadzenie prac przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających; - przeprowadzenie przeszukania saperskiego obszaru lądowego oraz dna akwenu; - przeprowadzenie ewentualnego wydobycia; - wykonanie dokumentacji powykonawczej z prac saperskich; - przeprowadzenia badań archeologicznych przy robotach ziemnych; - przeprowadzenie prac rozbiórkowych; - sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad pracami budowlanymi w zakresie ichtiologicznym; - przeprowadzenie prac budowlanych; - przeprowadzenia kompletu prac związanych z zagospodarowaniem terenu; - przeprowadzenia kompletu prac porządkowych; - założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej; - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; - przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla wszystkich wykonanych obiektów w ramach zleconych prac budowlanych oraz uzyskanie przedmiotowej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji, zakres prac, zawarty został w załączniku nr 7 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy do którego załącznikami jest dokumentacja projektowa oraz dokumenty formalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach