Przetargi.pl
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-552 Baćkowice, Baćkowice
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 868 62 04 , fax. 15 868 62 04
 • Data zamieszczenia: 2019-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baćkowice
  Baćkowice 84
  27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 868 62 04, fax. 15 868 62 04
  REGON: 83040981500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://backowice-gmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia wykonanie następującego zakresu robót: Zestawienie kanałów , studzienek, wpustów 1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 0 200 L= 91.50 m , 0 160 L= 9.00 2. Studnie rewizyjne 01000 z włazem typ D( zawiasy i zatrzaski) kpl-5 3. Przyłącze kanalizacji deszczowej 0 250 L= 131.50 m ,0160 L= 40.50 4. Studnie rewizyjne 01000 z włazem typ D (zawiasy i zatrzaski) kpl - 9 5. Wpusty uliczne 0500 z osadnikiem i wpustem przykrawężnikowym (zawiasy i zatrzaski) kpl-14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4 000,00 PLN, (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach