Przetargi.pl
Budowa przyłącza energetycznego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 40-425 Katowice, Zofii Nałkowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 53 55, , fax. 32 253 87 33
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Zofii Nałkowskiej 10A
  40-425 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 53 55, , fax. 32 253 87 33
  REGON: 00078948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.eu/jednostki/mosir
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa miasta Katowice nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza energetycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 29 i 30 Ustawy) budowa przyłącza energetycznego zabezpieczającego docelowe zasilanie obiektu lodowiska, oświetlenia i zaplecza szatniowego. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie pełnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii. 2. Budowę stacji transformatorowej wraz z ułożeniem na dojściu i wokół stacji kostki brukowej. 3. Dostawę, montaż i podłączenie transformatora 400kVA. 4. Wykonanie wykopu i ułożenie kabla zasilającego od złącza kablowego SN Tauron (stosując rury osłonowe) do nowej stacji trafo SN na obiekcie Zamawiającego. 5. Wykonanie montażu, połączeń i pomiarów powykonawczych potwierdzonych protokołami. Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym pn. „Budowa przyłącza energetycznego zabezpieczającego docelowe zasilanie obiektu lodowiska, oświetlenia i zaplecza szatniowego”, który stanowi załącznik do SIWZ. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci opracowanymi przez Tauron Dystrybucja z dnia 11 kwietnia 2018 roku (załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 7.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 45.3 Ustawy. 2. Wadium może być wnoszone w formie jak określono w art. 45 ust.6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej wymieniony rachunek bankowy zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. w Katowicach nr 11 1020 2313 0000 3202 0514 9713 z dopiskiem "wadium dla zamówienia TT/R/01/04/19 –budowa przyłącza energetycznego” Kopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) należy załączyć do oferty. 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 6. Zwrot wadium i żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy. 7. Na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. 8. Jeżeli ofertę składa konsorcjum, a wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu Zamawiający żąda, aby w treści dokumentu wadialnego znajdowała się informacja, że ofertę składa konsorcjum wraz z podaniem nazw członków tego konsorcjum.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - aktualne na dzień składania ofert – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem potwierdzająca wniesienie wadium przelewem na konto bankowe. 5. W przypadku podpisania oferty i dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy do oferty załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (np. katalog producenta, nazwa producenta, opis materiałów, szczegółowe dane techniczne parametry itp.). 8. Wykonawca samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.katowice.eu/jednostki/mosir informacji, o której mowa w art.86 ust.5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawiać dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. W/w oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach