Przetargi.pl
Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektów użyteczności publicznej

Gmina Żmudź ogłasza przetarg

 • Adres: 22-114 Żmudź, Żmudź 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5680182 , fax. 082 5680620
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmudź
  Żmudź 2 2
  22-114 Żmudź, woj. lubelskie
  tel. 082 5680182, fax. 082 5680620
  REGON: 11019797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmudz.gmina.pl, www.ugzmudz.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektów użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przyłącze ciepłownicze będzie realizowane od budynku szkoły do budynku ośrodka kultury z możliwością podłączenia budynku UG w Żmudź o długości 447 m. 1.Roboty ziemne: Dla potrzeb budowy przedmiotowego przyłącza cieplnego. stosować należy wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych z szalunkiem (deskowanie z rozparciem) lub o ścianach skarpowanych bez szalunku. Przy głębokości wykopu przekraczającej 1,0 m - bez względu na rodzaj gruntu, przy wykopach wąsko przestrzennych stosować deskowanie z rozparciem. Przy gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się szalowanie ażurowe - nieszczelne. Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy rozpoznać trasę planowanego uzbrojenia, wytyczyć oś rurociągów oraz ustalić punkty wysokościowe. Kołki wyznaczające oś przewodów zabezpieczyć /świadkami/ umieszczonymi poza obrysem wykopu i strefą gromadzenia urobku. Wszystkie napotkane elementy uzbrojenia podziemnego na trasie wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie konieczności podwiesić dla zapewnienia ich bezproblemowej eksploatacji. Wykop zabezpieczyć barierką o wysokości min. 1,0 m, a po zmroku oświetlić światłami ostrzegawczymi. Wykopy wykonywać mechanicznie przy użyciu koparki podsiębiernej o poj. łyżki 0,15-0,25 m3. W miejscu zbliżeń do uzbrojenia podziemnego bezwzględnie prace prowadzić ręcznie. Na wyrównanym dnie wykopu wykonać dokładnie zagęszczoną podsypkę piaskową o miąższości 10 cm. Przewody ułożyć na wykonanej podsypce piaskowej, Po ułożeniu rur i przeprowadzeniu wymaganych prób i odbiorów wykonać obsypkę warstwą zagęszczonym piaskiem warstwą gr. 30 cm. Na piasku ułożyć dwa ciągi taśmy ostrzegawczej gr. 2.0 mm i szerokości 25 cm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczonym do poziomu 98%. Odcinki wykopu przebiegające pod ciągami jezdnymi w całości wykonać metodą bezwykopową. Nadmiar urobku odwieźć lub rozplantować. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 2. Przewody i armatura: Przyłącze z rur preizolowanych czarnych typu /ALSTON/ z izolacją standardową. Rury winny odpowiadać wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych. Rury łączone są za pomocą spawania, złącza rur zaizolować termicznie pianką izolacyjną. Zmiana kierunków za pomocą kolan prefabrykowanych. Włączenia przyłącza dokonać do zbiornika gromadzącego czynnik grzejny pochodzący z produkcji miejscowej gorzelni. Wejścia rur do budynków uszczelnić pierścieniami uszczelniającymi, a rury zakończyć mufami końcowymi termokurczliwymi. Połączenia prostych odcinków rur zabezpieczyć mufami termokurczliwymi prostymi. W budynku zamontować zawory odcinające kulowe kołnierzowe Pr = 1,6MPa, T = 150oC. Rurociągi układać poniżej istniejących kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, a na kablach zainstalować dwudzielne rury ochronne typu /AROT/ długości 1,5 m każda. 3. Kompensacja wydłużeń. Wydłużenia kompensowane będą przez zamontowane kolana przy zmianie kierunku sieci. W miejscach stref kompensacji wykop należy poszerzyć. Aby uzyskać prawidłowo działającą kompensację. 4. Próby i odbiory. Po wykonaniu przyłącze poddać próbie szczelności na ciśnienie równe 0,9 MPa. Z wyniku próby sporządzić protokół. Próba winna być wykonana przed zasypaniem wykopu. Po próbie szczelności wykonać płukanie sieci. Płukanie przeprowadzić mieszanką wodno - powietrzną. Płukanie można uznać za skuteczne jeżeli 1,0 dcm3 wody będzie zawierał 5 mg. Zanieczyszczeń. 5. Uwagi końcowe. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z W. T. W. i O. R. B. M., technicznymi warunkami dostawy energii cieplnej, ustaleniami protokółu ZUD, instrukcją montażu rur preizolowanych. Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza winny posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: a) opis techniczny, plan sytuacyjny, przekroje, specyfikacja techniczna, przedmiar. b) wszystkie roboty powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Do obowiązków wykonawcy należy: a) Obsługa geodezyjna w czasie budowy; b) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla terenu objętego inwestycją; c) Poniesienie kosztów przez Wykonawcę w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia Wymagania jakościowe i materiałowe: a) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej, b) Występujące w dokumentacji i przedmiarach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawcy wiążące, c) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z użyciem materiałów równoważnych, do materiałów określonych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały technologii i parametrom określonym w dokumentacji, d) Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenia na ich zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości), e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, kradzieże i inne uszkodzenia materiałów i urządzeń. Rozwiązania równoważne: wszystkie wskazania z nazwy materiałów i urządzeń występujące w dokumentacji projektowej należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy /lub równoważne/. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest załączyć po wykonaniu na wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321405
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmudz.gmina.pl, www.ugzmudz.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach