Przetargi.pl
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE GOSZCZANÓW

Gmina Goszczanów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-215 Goszczanów, ul. Kaliska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 297 051, , fax. 438 298 245
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goszczanów
  ul. Kaliska 19
  98-215 Goszczanów, woj. łódzkie
  tel. 438 297 051, , fax. 438 298 245
  REGON: 73093447600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://goszczanow.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE GOSZCZANÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) spełniających wymogi normy PN-EN12566-3:+A2:2013 . Dostarczane urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Gminy Goszczanów w ilości 172 sztuki wg wykazu zgodnie z załącznikiem nr 10. W miejscowościach których nastąpiła modernizacja ewidencji gruntów zostały zmienione numery działek, w związku z tym istnieje rozbieżność pomiędzy numerami naniesionymi w dokumentacji projektowej a numerami wskazanymi w lokalizacjach. Zamawiający sprecyzował zmiany numerów działek w załączniku nr 12 do SIWZ ,,Wykaz lokalizacji dotyczących Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Goszczanów dla których nastąpiła zmiana numeracji działek ewidencyjnych po przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków’’ . 4.2 W ramach przedmiotu zamówienia planuje się realizację: a. 94 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 0,75 m3/d – do obsługi 1 -5 osób – Typ I b. 73 przydomowe oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób – Typ II c. 5 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 2,35 m3/d – do obsługi powyżej 10 osób – Typ III . 4.3. Całe zadanie inwestycyjne powinno być wykonane w oparciu o obowiązujące w kraju akty formalnoprawne i normatywne oraz wymagania Zamawiającego, określone w umowie zawartej z Wykonawcą. 4.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem oczyszczalni (załącznik nr 13 do SIWZ) , STWiOR ( załącznik nr 3 do SIWZ) , organizacją bezpiecznego prowadzenia robót, planem BIOZ i Oceną Ryzyka Zawodowego. 4.5. Wymaga się, aby oczyszczalnie posiadały pełne raporty z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/ według procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013: a)raport wodoszczelności dla całego typoszeregu oferowanych oczyszczalni,( a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu) , wykonany przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013, a w szczególności tablicą „A.1” przedmiotowej normy w warunkach mokrych WET; b)raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia z typoszeregu a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowane, zgodnie z załącznikiem „C6” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 dla warunków suchych i mokrych, rozdział 6.2.1 , 6.2.2 wyrażona jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki (M) oraz możliwości instalacji urządzenia w mokrym lub suchym miejscu, wyrażona jako WET ze wskazaniem maksymalnej wysokości lustra wody mierzonej od dna zbiornika - lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 rozdział 6.2.1 c)raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5 lub BZT7, ChZT, zawiesina. Uwaga : w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga, aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 zgodnie z procedurami zawartymi w punktach od B.1 do B.5; d)raport trwałości materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej . 4.6. Wymaga się , by oczyszczalnie posiadały dodatkowo dokumenty, wynikające z przepisów Normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie reakcji na ogień oraz wydzielania substancji niebezpiecznych. 4.7. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa musi zawierać między innymi: a) dokumentację konstrukcyjną w postaci opisów, rysunków ogólnych i szczegółowych przedstawiających układ komór oczyszczania oraz zachodzący proces oczyszczania, b) dokumentację instalacji w postaci opisów, rysunków przedstawiających sposób montażu urządzenia w różnych warunkach gruntowych i wodnych, c)dokumentację rozruchu i eksploatacji w postaci opisów zawierającą wytyczne rozruchu i eksploatacji d)warunki gwarancji, postępowania w przypadku awarii, e)informacje o spełnieniu wymagań norm i przepisów. 4.8. Wymaga się , aby złożona przez Wykonawcę DTR- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, była potwierdzona przez laboratorium notyfikowane w zakresie jej zgodności z procedurami określonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013. W przypadku braku potwierdzenia przez laboratorium notyfikowane, dopuszcza się DTR potwierdzoną i zaparafowaną przez Producenta w zakresie jej zgodności z procedurami określonymi w punkcie B.2.1 do B.2.3 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013. 4.9. Wymaga się , aby przydomowa oczyszczalnia ścieków zawierała możliwość poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych . 4.10. Zakres prac obejmuje: a) Dostawę, montaż i uruchomienie 172 sztuki przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni . b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. d) Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla 10 % wykonanych PBOŚ. Badania muszą być zlecone do laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację. e) Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników przydomowych oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń. f) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi użytkownikom przydomowych oczyszczalni. g) Po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków. h) Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru robót. Na zbiornik oczyszczalni Wykonawca udzieli gwarancji minimum 15 lat . Uwaga: okres gwarancji na wykonane roboty stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i) W okresie gwarancji na roboty budowlane , Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Przegląd musi być udokumentowany w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu. 4.11. Wymagany sposób oczyszczania ścieków 4.12.1 Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. 4.12.2 Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PVC. Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami, doprowadzanymi do komory napowietrzania. 4.12.3 Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu, pozostającego w reaktorze. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń, wynikające z dobowej nierównomierności przepływu, przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania. 4.12.4 Przydomowa oczyszczalnia musi spełniać wymagania normy EN 12566 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków", być oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklarację właściwości użytkowych, wydaną zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011. 4.12.5 Zamawiający wymaga, aby oczyszczalnie posiadały Deklarację zgodności WE, spełniającą wymagania normy PN-EN 12566 , były oznakowane Znakiem CE. Szczegółowy opis sposobu oczyszczania ścieków zawierają projekty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6. 10.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Szadek o/Goszczanów nr 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070 Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. 10.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału , najpóźniej w terminie składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego, a dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnioną tabelą kosztów stanowiącą Załacznik nr 12 do siwz 8.8.2.Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty, 8.8.3. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 8.8.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów (zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą- w oryginale)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach