Przetargi.pl
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg

 • Adres: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 766 218 , fax. 338 766 301
 • Data zamieszczenia: 2021-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
  Mickiewicza 7
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie
  tel. 338 766 218, fax. 338 766 301
  REGON: 072182060
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska”. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projektowej 123 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w programie funkcjonalno-użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr I do SIWZ, projekcie umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia: prace fizyczne w zakresie wykonywania robót budowlanych w przedmiotowym zamówieniu w szczególności roboty ziemne, roboty instalacyjne. Zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia zostały zawarte w § 5 projektu umowy. 5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 7. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 10. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. 11. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach