Przetargi.pl
Budowa przepompowni ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Literacka 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 781 83 33 , fax. 0-22 781 83 32
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o.
  ul. Literacka 20 20
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 781 83 33, fax. 0-22 781 83 32
  REGON: 14164982000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pwikzielonka.bip.eur.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przepompowni ścieków deszczowych w ul. Wilsona w Zielonce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków deszczowych w ul. Wilsona, co obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, rozbiórka nawierzchni dróg, roboty ziemne i odwodnieniowe, układanie przewodów kanalizacyjnych, odtworzenie nawierzchni dróg, układanie kabli energetycznych, montaż osprzętu i technicznych urządzeń energetycznych z pomiarami, montaż kompletnej przepompowni, inne roboty wskazane w załączonym do SIWZ przedmiarze robót sanitarnych i robót elektrycznych, użycie materiałów własnych. Zakres zamawianych prac - zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót. Odtworzenie terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed rozpoczęcia robót należy realizować w zakresie zgodnym z zał. nr 6 i nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324312
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pwikzielonka.bip.eur.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach