Przetargi.pl
Budowa przedszkola publicznego przy ul. Ogrodowej w Dolicach na działkach 1294/1; 1294/2; 1294/3; 1294/14 i 1294/8 w procedurze zaprojektuj i wybuduj

Gmina Dolice ogłasza przetarg

 • Adres: 73-115 Dolice, ul. Ogrodowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 640 129 , fax. 915 640 237
 • Data zamieszczenia: 2021-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dolice
  ul. Ogrodowa 16
  73-115 Dolice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 640 129, fax. 915 640 237
  REGON: 81168565100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dolice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola publicznego przy ul. Ogrodowej w Dolicach na działkach 1294/1; 1294/2; 1294/3; 1294/14 i 1294/8 w procedurze zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola publicznego przy ul. Ogrodowej w Dolicach na działkach 1294/1; 1294/2; 1294/3; 1294/14 i 1294/8 w procedurze zaprojektuj i wybuduj, zamówienia obejmuje: 1) wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego budowy nowego budynku, planuje się budowę obiektu 3 - oddziałowego (dla 75 dzieci docelowo dla 100 powierzchnia użytkowa około 600m2) wraz z rozdzielnią kuchenną (niezbędne pomieszczenia do porcjowania gotowych posiłków dostarczanych z zewnątrz, mycia i przechowywania naczyń kuchennych i zastawy stołowej, wózków kelnerskich) oraz salą gimnastyczną o powierzchni min. 68m2 (sala gimnastyczna przyległa do sali mieszczącej oddział przedszkolny i oddzielona mobilną ścianką akustyczną). Wymaga się aby budynek został zrealizowany w technologii tradycyjnej. Zamawiający zakłada budowę obiektu parterowego, z dopuszczeniem częściowej zabudowy piętrową lub z poddaszem użytkowym z zastrzeżeniem, że pomieszczenia zlokalizowane na wyższych kondygnacjach nie będą przewidziane na pobyt dzieci. 2) Etap pierwszy zadania obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym dokumentacji projektowej, innych opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) Etap drugi Zadania obejmujący: a) wykonanie robót budowlanych, b) wyposażenie przedszkola, c) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zadania wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach