Przetargi.pl
Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Radomskiej w Kołobrzegu” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 35 51 580, , fax. +48 94 35 237 69
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 35 51 580, , fax. +48 94 35 237 69
  REGON: 33092073600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Radomskiej w Kołobrzegu” w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje m.in: a. sporządzenie projektu rozbiórki istniejącego budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót rozbiórkowych, b. sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, c. uzyskanie pozwolenia na budowę, d. rozebranie istniejącego budynku, e. przygotowanie terenu do posadowienia nowego budynku, f. wykonanie robót-budowlano-montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, g. wykonanie zagospodarowania i ogrodzenia terenu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, h. obsługa geodezyjna i geologiczna budowy, i. przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń, j. wykonanie dokumentacji powykonawczej, k. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. l. pełnienie nadzoru autorskiego, m. koordynacja robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 140.000,00 zł (słownie zł: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty - zał. Nr 1 do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Dowód wniesienia wadium. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w sekcji III.4) 3. Wykonawca przedstawia dokumenty wymienione w sekcji III.4) dotyczące Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w pkt 1 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p., stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Wymagania dotyczące wykonawców zagranicznych zostały opisane w Części I SIWZ w Rozdziale VIII pkt 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach