Przetargi.pl
„Budowa, przebudowa i remont ogrodzenia przy Kościele Św. Zofii w Bobowej”

Gmina Bobowa (woj. Małopolskie, powiat gorlicki) ogłasza przetarg

 • Adres: 38-350 Bobowa, Rynek 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobowa (woj. Małopolskie, powiat gorlicki)
  Rynek 21
  38-350 Bobowa, woj. małopolskie
  REGON: 491892050
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa, przebudowa i remont ogrodzenia przy Kościele Św. Zofii w Bobowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa, przebudowa i remont ogrodzenia przy Kościele Św. Zofii, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach