Przetargi.pl
Budowa placu zabaw w miejscowości Kaszyce Wielkie

Gmina Prusice ogłasza przetarg

 • Adres: 55-110 Prusice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3126224 , fax. 071 3126229
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prusice
  Rynek 1 1
  55-110 Prusice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3126224, fax. 071 3126229
  REGON: 93193510600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw w miejscowości Kaszyce Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Kaszyce Wielkie, obejmującego budowę placu zabaw na działce nr 92, obręb Kaszyce Wielkie, Gmina Prusice. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące wyposażenie placu zabaw: 1) Urządzenia zabawowe: -zestaw rekreacyjno-zabawowy -zestaw linearny -karuzela -huśtawka wagowa -huśtawka podwójna wahadłowa -bujak sprężynowy 2) wyposażenie dodatkowe: -kosz na śmieci -ławka żeliwna -ławo-stół -altana drewniana -grill parkowy -tablica informacyjna z zastrzeżeniem pkt. III 3 oraz 4 SIWZ. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Graficzne zestawienie poszczególnych elementów stanowi jedno z opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt oraz własnym transportem. 6. Wszelkie podane wymiary urządzeń zabawowych oraz wyposażenia dodatkowego są wartościami minimalnymi, dopuszcza się odchylenie w stosunku od wartości minimalnej +/- 5%. 7. Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych. 8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku wskazania w dokumentacji producenta lub nazwy urządzenia albo kodu istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem powyższych zapisów. Zapis równoważności dotyczy wszystkich wskazanych w dokumentacji materiałów opisanych nazwami własnymi lub nazwami producenta, gdzie inny sposób opisu jest utrudniony. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia, które spełniać będą te same funkcje, co wymagane przez Zamawiającego. W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących zbliżonego wyglądu lub funkcjonalności danych urządzeń należy złożyć zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości. Wymiary poszczególnych elementów powinny być dostosowane do stanu istniejącego, dla którego przyjęto wymiary opisane w SIWZ i odpowiednie strefy bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych. 9. Urządzenia zabawowe objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 1176:2009 w tym jej poszczególnych części w zależności od rodzaju urządzenia. 10. Nawierzchnie stosowane na placu muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1177:2009 określającej wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku. 11. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. 12. Na urządzeniach należy zamontować tabliczki znamionowe z informacją o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano. 13. Do łączenia elementów powinno stosować się śruby maszynowe ocynkowane. 14. Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami dwuczęściowymi a tam gdzie jest to niemożliwe nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. 15. W strefach bezpieczeństwa (upadku) oraz komunikacyjnych zaprojektowano syntetyczną nawierzchnię z przeznaczeniem na place zabaw, wykonaną na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. 16. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 17. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia, co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia zabawowe oraz wykonane roboty budowlane. Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego. 18. W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 14 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych. 19. W przypadku rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, w tym nieujęciu elementów robót w przedmiarach, pierwszeństwo będą miały zapisy projektu budowlanego i wykonawczego. W/w dokumenty należy czytać łącznie, a pełny zakres prac określa ich zestawienie w całość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich O/ Prusice, przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4) Wymaga się, aby w gwarancji wadialnej zawarte były informacje, na podstawie, których możliwe byłoby zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5) Określa się wysokość wadium na równowartość kwoty 1 500,00 zł 6) Okoliczność wniesienia wadium powinna być weryfikowalna dla Zamawiającego, tj. np. wgląd w/w rachunek bankowy bądź zapoznanie się z właściwym dokumentem w ofercie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prusice.pl zakładka zamówienia publiczne/rok 2014
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach