Przetargi.pl
Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Rosłońca w Przybyszewie w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła

Urząd Gminy w Promnie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-803 Promna, Promna-Kolonia 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6133628 , fax. 048 6133628
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Promnie
  Promna-Kolonia 5 5
  26-803 Promna, woj. mazowieckie
  tel. 048 6133628, fax. 048 6133628
  REGON: 00053467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Rosłońca w Przybyszewie w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Rosłońca w Przybyszewie o sztucznej nawierzchni. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: Placu zabaw o wymiarach 20,0m x 15,0m. Nawierzchni sztucznej - SAFEPLAY 60 z atestem na upadek Ogrodzenia prefabrykowanego z paneli bez podmurówki wysokości 1,50m. Kolorystyka placu zabaw: kolor wg. RAL:2011 Kolorystyka komunikacji - kolor wg. RAL:5003 oraz wyposażenie placu zabaw tj. -tablica regulaminowa szt.1 -płaszczyzna z siatki linowej (EA-L1) szt.1 -drabinka skośna szczeblowa (EH-01) szt.1 -równoważnia ruchoma (EB-03) szt.1 -przejście linowe (EC-06) szt.1 -trap z poręczami, trudny dostep,H=1000, (ED-T5) szt.1 -trap ze skałkami, trudny dostep,H=1500, (ED-11) szt.1 -drabinka wejsciowa,H=1500, (EG-03) szt.1 -komin z opon H=1500 i trzy barierki (EJ-02) szt.1 -rura zjazdowa H=2000 (EN -01) szt.1 -zjeżdżalnia boki metalowe, ocynk. H=1000 (EM-04) szt.1 -wieża sześcioboczna jednopoz., H=1500 (EP-12) szt.1 -wieża kwadratowa z dachem dwuspad., H=1500 (ER-12) szt.1 -wieża kwadratowa z dachem dwusp.,H =1000, (ER-12) szt.1 -barierka balkonowa (EL-03) szt.2 -barierka do zjeżdżalni (EL-07) szt.2 -osłona -szczebel metalowy (ET-03) szt.6 -barierka pełna (ET-03) szt.4 -uchwyt pionowy (ET-06) szt.2 -huśtawka wagowa (PC-02) szt.1 -huśtawka podwójna standard (PB-06) szt.1 -równoważnia na podporach (SZ-10) szt.1 -poręcze (SZ-11) szt.1 -ławostół (UA-11) szt.1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 4). Zamawiający informuje, że pokazane w projekcie ilustracje mają charakter poglądowy i obrazują elementy placu zabaw, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający. Akceptowane będą również elementy placu zabaw, które spełniać będą takie same funkcje i parametry jak pokazano w projekcie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 2 000 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.promna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach