Przetargi.pl
Budowa placu zabaw na wolnym powietrzu w miejscowości Radzików, działka nr ewid. 3/113, obręb 0029, gmina Błonie

Gmina Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253004, 7253006 , fax. 022 7253067
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błonie
  Rynek 6 6
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253004, 7253006, fax. 022 7253067
  REGON: 01327123000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw na wolnym powietrzu w miejscowości Radzików, działka nr ewid. 3/113, obręb 0029, gmina Błonie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw na wolnym powietrzu w miejscowości Radzików, działka nr ew. 3/113 obr. 0029, gmina Błonie, wyposażonego w urządzenia rekreacyjne dla starszych dzieci w wieku od około 10 roku życia, wraz z nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadki w strefie bezpieczeństwa urządzeń, których swobodna wysokość upadku przekracza 1 m.
  Zakres prac obejmuje:
  - wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod montaż urządzeń i nawierzchni amortyzujących upadki;
  - montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw spełniających wymogi Normy PN-EN 1176:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
  - montaż obrzeży drewnianych ograniczających powierzchnię sypkiej nawierzchni amortyzującej upadki z wiórków drewnianych w strefie bezpieczeństwa wybranych urządzeń zabawowych;
  - instalację nawierzchni sypkiej z kolorowych zrębków drewnianych typu cushionfall w strefie bezpieczeństwa wybranych urządzeń zabawowych;
  - wykonanie nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej wylewanej wraz z podbudową z kruszyw mineralnych w strefie bezpieczeństwa huśtawki wahadłowej,
  - prace porządkowe związane z uporządkowaniem terenów zielonych,
  - uzupełnienie ziemi oraz dosianie trawy w miejscach ubytków powstałych w trakcie montażu urządzeń zabawowych.
  Dostawa i montaż urządzeń:
  1. piramida linowa, wys. 4,5 m - 1 kpl.
  2. zjazd linowy - 1 kpl.
  3. wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy do wspinania - 1 kpl.
  4. trampolina - 1 szt.
  5. bujak na trzech sprężynach - 1 szt.
  6. huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu Gniazdo - 1 kpl.
  7. karuzela pionowa - 1 szt.
  8. ławka stała z oparciem - 2 szt.
  9. tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.
  10. kosz na śmieci - 1 szt.
  11. obrzeże drewniane - 55 mb.
  Każde z zainstalowanych urządzeń powinno być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów gwarantujących wieloletnie użytkowanie. Sprzęt rekreacyjny powinien być umieszczony w taki sposób, aby zachować bezpieczne strefy pomiędzy urządzeniami określonymi przez producenta.
  Nawierzchnię bezpieczną placu zabaw stanowiła będzie nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa (wylewana) w strefie bezpieczeństwa huśtawki wahadłowej oraz nawierzchnia z naturalnych zrębków drewnianych w kolorze niebieskim (pokrywająca całą strefę bezpieczeństwa wielofunkcyjnego urządzenia sprawnościowego do wspinania) oddzielona od powierzchni trawiastej drewnianym obrzeżem z półwałków. Nawierzchnie muszą być zgodne z Normą PN-EN 1177:2009 i posiadać certyfikaty oraz w przypadku nawierzchni syntetycznej atesty higieniczne PZH na kleje użyte do łączenia granulatów.
  Łączna powierzchnia pokryta nawierzchnią sypką amortyzującą upadki: 165 m?
  Łączna ilość nawierzchni poliuretanowej: 16 m?.
  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania:
  - instrukcji użytkowania i konserwacji wszelkich urządzeń i nawierzchni wraz z harmonogramem niezbędnych przeglądów,
  - regulaminu korzystania z placu zabaw.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania zawarty jest w dokumentach załączonych do SIWZ:
  - projekcie wykonawczym,
  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.blonie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach