Przetargi.pl
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części.

Gmina Dobryszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 97-505 Dobryszyce, ul. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6811193, 6811168 , fax. 446 811 193
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobryszyce
  ul. Wolności 8
  97-505 Dobryszyce, woj. łódzkie
  tel. 044 6811193, 6811168, fax. 446 811 193
  REGON: 59064797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobryszyce.i-bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiot zamówienia, dotyczy budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Rożny i Dobryszyce z podziałem na części. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I zamówienia - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Blok Dobryszyce; Część II zamówienia – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Rożny; Część III zamówienia – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobryszyce. 1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części I zamówienia: 1.2.1. W ramach Części I zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: a) dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw; b) dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych; c) posadowienia ławki i kosza na śmieci; d) wykonania ogrodzenia terenu. 1.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9a do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10a do SIWZ. 1.2.3 W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający uzna zaoferowane urządzenia i zestawy zabawkowe za równoważne, jeżeli będą jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (dopuszcza się odstępstwo od wskazanych w dokumentacji projektowej parametrów, nie więcej niż -10% oraz +10%) do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający uzna za równoważne takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. Zmiany mogą dotyczyć kolorystyki elementów zabawowych i siłowni zewnętrznych. Jeśli oferent przedstawi równoważne urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych ma on obowiązek zaktualizowania rysunku dotyczącego obszaru oddziaływania stref bezpiecznych. Nie przewiduje się zwiększenia ilości powierzchni utwardzenia z kostki ani nawierzchni piaskowej. 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części II zamówienia: 1.3.1. W ramach Części II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: a) dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw; b) dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych; c) posadowienia ławki i kosza na śmieci. 1.3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9b do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10b do SIWZ. 1.3.3 W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający uzna zaoferowane urządzenia i zestawy zabawkowe za równoważne, jeżeli będą jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (dopuszcza się odstępstwo od wskazanych w dokumentacji projektowej parametrów, nie więcej niż -10% oraz +10%) do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający uzna za równoważne takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. Zmiany mogą dotyczyć kolorystyki elementów zabawowych i siłowni zewnętrznych. Jeśli oferent przedstawi równoważne urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych ma on obowiązek zaktualizowania rysunku dotyczącego obszaru oddziaływania stref bezpiecznych. Nie przewiduje się zwiększenia ilości powierzchni utwardzenia z kostki ani nawierzchni piaskowej. 1.4. Opis Przedmiotu Zamówienia: W odniesieniu do Części III zamówienia: 1.4.1. W ramach Części III zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: a) dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw; b) dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych; c) posadowienia ławki i kosza na śmieci; d) wykonania ogrodzenia terenu. 1.4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określają Przedmiar robót – Załącznik Nr 9c do SIWZ, Dokumentacja Techniczna – Załącznik Nr 10c do SIWZ. 1.4.3 W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej będących załącznikami do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej o parametrach tego typu. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w Przedmiarze robót, Dokumentacji Technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający uzna zaoferowane urządzenia i zestawy zabawkowe za równoważne, jeżeli będą jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (dopuszcza się odstępstwo od wskazanych w dokumentacji projektowej parametrów, nie więcej niż -10% oraz +10%) do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający uzna za równoważne takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. Zmiany mogą dotyczyć kolorystyki elementów zabawowych i siłowni zewnętrznych. Jeśli oferent przedstawi równoważne urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznych ma on obowiązek zaktualizowania rysunku dotyczącego obszaru oddziaływania stref bezpiecznych. Nie przewiduje się zwiększenia ilości powierzchni utwardzenia z kostki ani nawierzchni piaskowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) w odniesieniu do Części I zamówienia 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); b) w odniesieniu do Części II zamówienia 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); c) w odniesieniu do Części III zamówienia 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwie lub więcej części zamówienia oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej sumę wysokości wadium przewidzianych dla poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę. 1.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 13.1 SIWZ. 1.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej, Oddział w Dobryszycach: Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Dobryszycach 26 8973 0003 0050 0050 0013 0135 z dopiskiem: „Wadium – 271.1.13.2019 – Część ……” Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 1.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt. 1.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat, w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - 271.1.13.2019 – Część …….”. 1.5. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona. 1.6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. W odniesieniu do Części I zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; Ocena spełniania wskazanego powyżej warunku, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia. II. W odniesieniu do Części II zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; Ocena spełniania wskazanego powyżej warunku, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia. III. W odniesieniu do Części III zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; Ocena spełniania wskazanego powyżej warunku, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium, 3) kosztorys ofertowy, zgodnie z Rozdziałem 14 SIWZ; 4) opisy i fotografie poszczególnych elementów (urządzeń), które mają zostać zamontowane wraz z ich kartami technicznymi potwierdzającymi wymagane przez Zamawiającego parametry. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5) wykaz robót budowlanych, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do SIWZ (zgodnie z punktem 26.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika), 6) w przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 7) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach