Przetargi.pl
Budowa placu zabaw – ETAP I przy Szkole Podstawowej nr 9 w Stargardzie

Gmina Miasto Stargard Szkoła Podstawowa nr 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, Popiela
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48(91)5776765 , fax. 48(91)5776765
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Stargard Szkoła Podstawowa nr 9
  Popiela 2
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 48(91)5776765, fax. 48(91)5776765
  REGON: 36799521100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp9.stargard.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw – ETAP I przy Szkole Podstawowej nr 9 w Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową placu zabaw – ETAP I przy Szkole Podstawowej nr 9 w Stargardzie w granicach i w zakresie określonym przez projekt budowlany i SIWZ, a w tym między innymi: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty ziemne związane z wykonaniem nawierzchni, 3) wykonanie nawierzchni placu zabaw z mat gumowych, 4) posadowienie i montaż urządzeń zabawowych oraz innych elementów małej architektury (tablica z regulaminem, ławki i kosze na śmieci, ogrodzenie), 5) wykonanie ciągów pieszych, 6) wykonanie schodów terenowych i murków oporowych, 7) wykonanie trawników, oraz: 8) wszelkich innych, nie wymienionych w pkt 1) – 7) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: a) roboty wykonywane są w granicach określonych planem sytuacyjnym, b) rodzaj robót budowlanych nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 9) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu określonego w projekcie budowlanym, których zasadność wykonania w sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno –jakościowo -funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp, ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, 10) roboty ujęte w dokumentacji projektowej, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone pomocniczymi przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień wszczęcia postępowania, określony jest przez: projekty budowlane, pomocnicze przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST) oraz niniejszą SIWZ - rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego dokumentacją projektowo-kosztorysową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach