Przetargi.pl
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Miasto Węgrów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Rynek Mariacki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 308 12 00, , fax. 25 308 12 08
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Węgrów
  ul. Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 308 12 00, , fax. 25 308 12 08
  REGON: 71158223300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wegrow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie” na działkach nr ew. 5818/1 polegających na wykonaniu następujących robót: 1.Prace porządkowe a) Rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych z krawężnikami i opornikami, b) Miejscowe usunięcie utwardzenia z asfaltu wraz z podbudową c) Rozbiórka istniejącego w granicy ogrodzenia z siatki stalowej na słupach i cokołach betonowych 2. Prace ziemne a) Korytowanie wykopu. b) Wyrównanie i zagęszczenie dna oraz boków wykopu. c) Nawiezienie i wyrównanie warstw podbudowy d) Wykonanie fundamentów punktowych pod urządzenia, e) Wykonanie stabilizacji gruntu pod ławki betonowe, 3. Utwardzenia terenu : wykonanie podbudowy, krawężników, nawierzchni : a) Wykonanie placu z nawierzchnią naturalną – zmiękczone, atestowane zrębki drewna. b) Wykonanie placu z nawierzchnią z atestowanego żwiru. c) Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 4. Budowa ogrodzenia : a) Wykonanie ogrodzenia w granicy działki - fundament betonowy ciągły z uskokami, monolityczny, systemowe panele z profili metalowych na słupkach stalowych, b) Wykonanie ogrodzenia placu od południa z furtką - systemowe panele z kraty z drutów na słupkach stalowych, fundamenty punktowe, bez cokołu. c) Wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu od strony północnej z bramką wjazdową – siatka stalowa na słupkach metalowych, fundamenty punktowe. 5. Montaż urządzeń : a) Dostarczenie i montaż urządzeń – 7 jednostek. b) Dostarczenie i montaż elementów małej architektury : ławki betonowe 2 szt., kosz na śmieci, tablica informacyjna. 6. Prace wykończeniowe : a) Usypanie nasypów ziemnych – pagórków. b) Obsianie trawą terenów zielonych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: • wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej • wszelkie inne roboty, prace, badania, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, przepisów Prawa Budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty. Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu rzeczowo- finansowego wykonania robót (według następującego wzoru), kosztorysu ofertowego przed podpisaniem Umowy. Szczegółowy zakres wyznaczają projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót stanowiące załącznik nr 1,2, 3, 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych 0/100) 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Miasto Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, numer konta : 61 1020 4476 0000 8702 0365 0132 z dopiskiem: przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument winien być złożony przez każdego z wykonawców. 2.Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Formularz ofertowy (wg załącznika nr 8) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 7.Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy 8.Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach