Przetargi.pl
Budowa pięciu obiektów małej architektury na terenie Gminy Potok Górny

Gmina Potok Górny ogłasza przetarg

 • Adres: 23-423 Potok Górny, Potok Górny
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 685 25 00 , fax. 84 685 23 33
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potok Górny
  Potok Górny 116
  23-423 Potok Górny, woj. lubelskie
  tel. 84 685 25 00, fax. 84 685 23 33
  REGON: 55086400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potokgorny.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pięciu obiektów małej architektury na terenie Gminy Potok Górny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa pięciu obiektów małej architektury na terenie Gminy Potok Górny 2. Inwestycja obejmuje: 1) Budowa obiektu małej architektury OSA w miejscowości Potok Górny przy Urzędzie Gminy w wersji rozszerzonej, w skład której wychodzi: Siłownia plenerowa; Plac zabaw o charakterze sprawnościowym, Strefa relaksu; Nasadzenia; Tablica z Regulaminem Ogrodzenie. 2) Budowa obiektu małej architektury OSA w miejscowości Potok Górny przy Szkole Podstawowej - wariant podstawowy w skład której wychodzi: Siłownia plenerowa; Strefa relaksu, Tablica z Regulaminem, Nasadzenia, 3) Budowa obiektu małej architektury OSA w miejscowości Lipiny Dolne przy Szkole Podstawowej - wariant podstawowy w skład której wychodzi: Siłownia plenerowa; Strefa relaksu, Tablica z Regulaminem, Nasadzenia, 4) Budowa obiektu małej architektury OSA w miejscowości Lipiny Górne-Borowina przy Szkole Podstawowej - wariant podstawowy w skład której wychodzi: Siłownia plenerowa; Strefa relaksu, Tablica z Regulaminem, Nasadzenia, 5) Budowa obiektu małej architektury OSA w miejscowości Naklik - wariant podstawowy w skład której wychodzi: Siłownia plenerowa; Strefa relaksu, Tablica z Regulaminem, Nasadzenia 6) roboty towarzyszące - niezbędne pomiary geodezyjne powykonawcze, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wprowadzeniem do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą określenia ilości robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (pięć tysięcy zł) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Tarnogród oddział Potok Górny, Nr konta: 12 9637 1011 2002 1000 0026 0029, Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium Budowa pięciu obiektów małej architektury” Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed godziną, do której powinny być złożone oferty. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 2 pkt. b-e powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Zamawiający zaleca aby oryginały dokumentów przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu wpiąć do oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. UWAGA: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach