Przetargi.pl
Budowa parkingu przy kościele w Zakliczynie

Parafia p.w. Wszystkich Świętych - Zakliczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 32-406 Zakliczyn, Zakliczyn 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3730270
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Parafia p.w. Wszystkich Świętych - Zakliczyn
  Zakliczyn 24 24
  32-406 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 012 3730270
  REGON: 04009844000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: parafia rzymskokatolicka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu przy kościele w Zakliczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy kościele w Zakliczynie o powierzchni 1.575,00 m2. Teren lokalizacji: działka nr 751 w Zakliczynie. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się: 1. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 1.575,00 m2, o konstrukcji: - kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm, - kruszywo łamane sortowane w. górna grubości 15 cm - kruszywo łamane sortowane w. dolna grubości 20 cm. - warstwa odcinająca - piasek gruboziarnisty grubości 5 cm 2. budowa muru oporowego płytowo - kątowego o wymiarach 900 x 1100, 3. sepretaror z obejściem by pas 1 szt., 4. ściek betonowy prefabrykowany 30 x 100, 5. studnie ściekowe 4 szt. i rewizyjne 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452133123
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siepraw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach