Przetargi.pl
"Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Gmina Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253004, 7253006, , fax. 227 253 067
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błonie
  Rynek 6
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253004, 7253006, , fax. 227 253 067
  REGON: 13271230000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje m.in.: a) branża drogowa : a. wykopy – 650 m3 b. nasypy – 400 m3 c. nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno – asfaltowych – 753,64 m2 - warstwa mrozoodporna gr. 15 cm - warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm - warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 10 cm - warstwa wiążąca gr. 8 cm - warstwa ścieralna gr. 4 cm d. zatoki parkingowe z kostki brukowej behaton gr. 8 cm – 756,90 m2 e. ścieżka rowerowa : warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 5 cm – 74 m2 f. chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm – 218,31 m2 g. parking dla rowerów z kostki brukowej gr. 6 cm – 64,8 m2 h. krawężniki betonowe wystające 15 x 30 cm – 323 m i. krawężniki betonowe wtopione 15 x 30 cm – 175 m j. obrzeża betonowe 8 x 30 cm – 268 m k. obsianie trawą – 440 m2 l. zadaszenie – 1 kpl m. stojak na rowery – 1 kpl b) branża sanitarna : a. kanały rurowe z rur z PP Sn8 Dn 160 – 23,1 m b. kanały rurowe z rur z PP Sn8 Dn 315 – 119,2 m c. studnia betonowa Dn 1200 z włazem - 6 szt. d. studzienki ściekowe Dn 500 z rusztem – 5 szt e. separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem Dn 2000 – 1 szt. c) branża elektryczna : a. słupy ocynkowane wys. 9 m – 8 kpl b. oprawa LED 57 W – 8 kpl c. kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 28 m d. kabel YAKY 4 x 16 mm2 – 222 m e. kabel YKY 3 x 6 mm2 – 62 m f. przepust z rury SRS 110 – 109 g. szafka oświetleniowa kablowa – 1 kpl d) branża teletechniczna: a. kanalizacja kablowa z rur z tworzyw sztucznych – 143 m b. montaż studni SK – 5 kpl c. przepust pod drogą z rur HDPE śr. 110 mm – 14 m d. zawieszenie na słupach kabla światłowodowego OTK 2J - 160 m e. wciąganie kabli światłowodowych OTK 2J – 245 m f. wciąganie kabla UTP cat. 5 e – 115 m g. wciąganie kabla YKY 2 x 1,5 mm2 – 115 m h. montaż szafki CCTV – 1 kpl i. montaż słupów wys. 5 m - 2 kpl j. kamera obrotowa – 1 szt. k. kamera stacjonarna – 1 szt. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w dokumentacji projektowej ( branża drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót oraz w SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy najkorzystniejszy dla Zamawiającego zakres robót. UWAGA: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach