Przetargi.pl
Budowa parkingu na terenie nieruchomości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płock.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 716 100 , fax. 225 716 101
 • Data zamieszczenia: 2020-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Czereśniowa 98
  02-456 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 716 100, fax. 225 716 101
  REGON: 67428200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu na terenie nieruchomości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płock.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową nowego parkingu wraz z dojazdem na terenie nieruchomości Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płock. Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na utwardzenie terenu z tyłu budynku, o powierzchni 803 m2 wraz z dojazdem, i wyznaczeniu nowych miejsc parkingowych. Parking będzie miał nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm, która zostanie ułożona na podsypce cementowo-piaskowej, na wykonanej podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku. Elementem składowym planowanej inwestycji będzie również przebudowa chodnika wzdłuż budynku MODR O/Płock. Obecnie chodnik ten ma nawierzchnię z płyt betonowych, która w wyniku długoletniego użytkowania oraz oddziaływania czynników atmosferycznych stała się nierówna, z licznymi spękaniami i wyrwami. Nowy chodnik o powierzchni 68 m2 będzie miał nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej o grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, do reprezentowania wszystkich Wykonawców, lub inny dokument (np. umowa o współdziałaniu), z którego wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach