Przetargi.pl
Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Tokarnia

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-436 Tokarnia, Tokarnia 380
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 274-70-22 , fax. (012) 274-70-25
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tokarnia
  Tokarnia 380 380
  32-436 Tokarnia, woj. małopolskie
  tel. (012) 274-70-22, fax. (012) 274-70-25
  REGON: 00055002500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Tokarnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Tokarnia, obejmująca wykonanie następujących prac: - wykonanie parkingu - wykonanie placu utwardzonego - montaż elementów małej architektury - zagospodarowanie terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/tokarnia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach