Przetargi.pl
Budowa parkingu dla pojazdów osobowych wraz z zabudową turystyczną przy ulicy Rybackiej w Babicach

PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-430 Rudy, Rogera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(32)4103029 , fax. 32 410 32 81
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
  Rogera 1
  47-430 Rudy, woj. śląskie
  tel. +48(32)4103029, fax. 32 410 32 81
  REGON: 27253629600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rudy/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu dla pojazdów osobowych wraz z zabudową turystyczną przy ulicy Rybackiej w Babicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa parkingu dla pojazdów osobowych wraz z zabudową turystyczną przy ulicy Rybackiej w Babicach” Złożona oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ. Wykonawca nie może składać oferty jednocześnie jako konsorcjant i jako Wykonawca samodzielny albo konsorcjant w kilku różnych konsorcjach. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone z udziałem tego Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ) 2. projekcie budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ) 3. przedmiarze robót (załącznik nr 11 do SIWZ) Kruszywo przewidziane do wbudowania powinno odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub normach równoważnych lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy lub norm równoważnych oraz zgodne z właściwymi przepisami. b) Ilekroć Zamawiający wskazuje w SIWZ lub załącznikach do SIWZ jakiekolwiek normy równocześnie dopuszcza rozwiązania równoważne przywołanym normom. c) Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 2 lat gwarancji na wykonane roboty budowlane. Zgodnie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pracowników fizycznych, operatorów sprzętu (prowadzących maszyny i pojazdy wykorzystywane przy realizacji zamówienia). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób skierowanych do wykonywania prac fizycznych, obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (jeśli pracowników fizycznych, obsługujących maszyny, prowadzących pojazdy zatrudnia podwykonawca lub dalszy podwykonawca to Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie podpisane przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizować będzie zamówienie, na inne osoby z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia dotyczącego nowych osób zgonie z pkt. 3.6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, dalszych podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę o którym mowa w powyżej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 3 000 zł za każdy ujawniony przypadek, zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm) Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem: „Budowa parkingu dla pojazdów osobowych wraz z zabudową turystyczną przy ulicy Rybackiej w Babicach " Z treści wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna powinno wynikać bezwarunkowe (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - sekretariat. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 PZP wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego jej wykonania. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca składa kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (wg dołączonego przedmiaru robót – załącznik nr 11 do SIWZ) Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego wraz z ofertą składa zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 4 do SIWZ) do udostępnienia zasobu lub inny dokument pozwalający na jednoznaczne potwierdzenie udostępnienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Podmiot udostępniający Wykonawcy swoje doświadczenie celem wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu musi obligatoryjnie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stać się podwykonawcą). Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo do jej podpisania. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote według średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, c) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy, d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów, e) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. Dokumenty składane w czasie postępowania, z wyjątkiem: oferty, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu trzeciego, mogą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: a) Wykonawca, b) podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, d) podwykonawca, właściwie dla danego dokumentu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach