Przetargi.pl
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, ul. Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 212 012 , fax. 774 212 073
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  ul. Opolska
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. 774 212 012, fax. 774 212 073
  REGON: 55213600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części). 1.1. Część I - OSA TURAWA; 1.2. Część II - OSA RZĘDÓW; 1.3. Część III – OSA KADŁUB TURAWSKI 2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia: 2.1. I część zmówienia - OSA TURAWA – wariant rozszerzony: Budowa Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym na działce nr 556/2 k.m.4 w miejscowości Turawa. Inwestycja obejmuje montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową, trawiastą oraz nawierzchnię amortyzującą upadek w przestrzeni strefy bezpieczeństwa urządzenia zabawowego, a także zagospodarowanie zieleni – nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 2.1.1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6 urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. biegacz; c. stepper-wahadło; d. wioślarz; e. jeździec; f. rowerek; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją wskazującą, że obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2.1.2. Strefa relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do gry w szachy 3) Grę kółko-krzyżyk; 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza na śmieci; 6) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej. 2.1.3. Strefa placu zabaw obejmuje: 1) Montaż 3 urządzeń: a. ścieżka zdrowia (wym. 8,7 x 3,65 m); b. linarium (wym.: Ø 1,9 m, wys. 3 m); c. zestaw metalowy o wym. 3,8 x 4,4 m, zawierający ślizg, wejście wspinaczkowe, przejście tubowe, podest. 2) Ogrodzenie całości ogrodzeniem panelowym o wymiarach 9,5 x 25 m oraz wys. ok. 1m; 3) Wykonanie oraz montaż tablicy z regulaminem; 4) Montaż kosza na śmieci; 5) Nawierzchnię trawiastą, a strefy bezpieczne wokół urządzeń placu zabaw wyłożone nawierzchnią bezpieczną z płyt SBS lub podobnych o grubości zależnej od wytycznych producenta urządzenia zabawowego (zależna od wysokości upadku). 2.1.4. Wokół stref przewidziano nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej. 2.2. II część zmówienia - OSA Rzędów – wariant rozszerzony: Budowa Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu oraz placem zabaw o charakterze sprawnościowym na działce nr 68/72 k.m.4 w miejscowości Rzędów. Inwestycja obejmuje montaż urządzeń zabawowych z ogrodzeniem, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową, trawiastą oraz nawierzchnię amortyzującą upadek w przestrzeni strefy bezpieczeństwa urządzenia zabawowego, a także zagospodarowanie zieleni – nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 2.2.1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6 urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. biegacz; c. stepper-wahadło; d. wioślarz; e. jeździec; f. rowerek; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją wskazującą, że obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2.2.2. Strefa relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do gry w szachy; 3) Grę kółko-krzyżyk; 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza na śmieci; 6) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej. 2.2.3. Strefa placu zabaw obejmuje: 1) Montaż 3 urządzeń: a. metalową huśtawkę podwójną typu bocianie gniazdo (wym. 2,35 x 5,00 m); b. sprężynowiec "statek" (wym. 0,95 x 0,5 m); c. zestaw metalowy o wym. 3,8 x 4,4 m, zawierający ślizg, wejście wspinaczkowe, przejście tubowe, podest. 2) Ogrodzenie całości ogrodzeniem panelowym o wymiarach ok. 6,3-10,4 x 13,5-13,9m oraz wys. ok. 1m; 3) Wykonanie oraz montaż tablicy z regulaminem; 4) Montaż kosza na śmieci; 5) Nawierzchnię trawiastą, a strefy bezpieczne wokół urządzeń placu zabaw wyłożone nawierzchnią bezpieczną z płyt SBS lub podobnych o grubości zależnej od wytycznych producenta urządzenia zabawowego (zależna od wysokości upadku). 2.1.4. Wokół stref przewidziano nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej. 2.3. III część zmówienia - OSA Kadłub Turawski – wariant podstawowy: Budowa Otwartej Strefy Aktywności z siłownią plenerową, strefą relaksu na działce nr 643 k.m.1 w miejscowości Kadłub Turawski. Inwestycja obejmuje montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do gier edukacyjnych, wymianę części nawierzchni na brukową oraz trawiastą i zagospodarowanie zieleni – nasadzenia oraz modelowanie istniejącej zieleni. 2.3.1. Strefa siłowni zewnętrznej obejmuje: 1) Montaż 6 urządzeń: a. prasa ręczna-wyciąg dolny; b. wyciąg odwodziciel; c. prasa nożna; d. orbitrek; e. twister – wahadło – biegacz; f. wioślarz; 2) Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem oraz informacją wskazującą, że obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. 3) Nawierzchnię trawiastą. 2.3.2. Strefa relaksu obejmuje: 1) 4 ławki z oparciami o konstrukcji stalowo drewnianej (wym. 0,65 x 1,90 m); 2) Stół do gry w szachy; 3) Grę kółko-krzyżyk 4) Stojak na sześć rowerów (wym. 2,25 x 0,3 m); 5) Montaż kosza na śmieci; 6) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej; 7) Nawierzchnię z kostki betonowej. 2.3.3. Wokół stref przewidziano nasadzenia zieleni w postaci 10 krzewów krzewuszki cudownej. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego parametry techniczne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki nr 9, 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zgodnie załącznikiem nr 5 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w/w oświadczenie przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach