Przetargi.pl
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35 51 881 , fax. 34 35 51 756
 • Data zamieszczenia: 2021-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  ul. Chrząstowska
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 35 51 881, fax. 34 35 51 756
  REGON: 15139799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej w ramach „ programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018” w Koniecpolu przy ulicy Robotniczej, na dz. nr 1853, obręb Koniecpol, na powierzchni około 552m 2. Projekt przewiduje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w postaci: a) siłowni plenerowej, wykonanie siłowni plenerowej, poprzez montaż siedmiu urządzeń typu fitness, posadowienie sprzętu przewidziano na pylonach ( 5 szt.), które dają możliwość obustronnego montażu urządzeń. W strefie relaksu przewidziano posadowienie tablicy informacyjnej OSA. W skład siłowni plenerowej wchodzą następujące sprzęty: - urządzenie fitness Wahadło 1 szt. - urządzenie fitness Biegacz 1 szt. - urządzenie fitness Orbitrek 1 szt. - urządzenie fitness Rowerek 1 szt. - urządzenie fitness Ławka 1 szt. - urządzenie fitness Wyciąg 1 szt. - urządzenie fitness Wioślarz 1 szt. b) wykonanie strefy relaksu, poprzez montaż obiektów małej architektury, w tym: stół pingpongowy stały (1 szt.), stół integracyjny piłkarzyki (1 szt.), tablica kółko i krzyżyk (1 szt.), tablica do rysowania (1 szt.), ławki 3 – osobowa (4 szt.), kosz na śmieci ( 2 szt.), stojak na rowery ( 1 szt.), zieleń typu parkowego t.j. nasadzenia krzewów i drzew, wykonanie trawnika ( ok. 278 m2), utwardzenia kostką betonową ( ok. 45 m 2). c) placu zabaw o charakterze sprawnościowym o nawierzchni z piasku wraz z ogrodzeniem panelowym i przesłonami drewnianymi o dł. 24 m.b. i wysokości ok. 2,03 m , ogrodzeniem panelowym wys. ok. 1,23 m o dł. łącznej 47,2 m wraz z furtką samozamykającą o szerokości 1,20 m i montażem urządzeń sprawnościowych t.j. zjazd linowy tarzan, ścianka wspinaczkowa i kosz do gry. Plac zabaw ma charakter zespołu sportowo-rekreacyjnego powiązanego funkcjonalnie z sąsiadującą zabudową mieszkaniową. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główne: 45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw Dodatkowe: 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 37440000-4 - sprzęt do ćwiczeń fizycznych 1. Wszystkie urządzenia przeznaczone na teren siłowni powinny być zgodne z Polskimi Normami, w szczególności normą PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) – wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia, powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty. 3. Dostarczone urządzenia muszą po ich zamontowaniu, wbudowaniu być gotowe do użytkowania. 4. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum raz w roku, przed sezonem letnim dokona serwisu, przeglądu przedmiotu umowy, usunięcia powstałych wad i usterek wynikających z innych przyczyn niż uszkodzenia mechaniczne, złe użytkowanie, akty wandalizmu itp. 5. Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną obsługę geodezyjną inwestycji oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach