Przetargi.pl
Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie

Gmina Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 72-003 Dobra, ul. Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 113 048 , fax. 914241545
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobra
  ul. Szczecińska 16 a
  72-003 Dobra, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 113 048, fax. 914241545
  REGON: 00053344600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobraszczecinska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Budowa oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych w Gminie Dobra obejmującej zakresem : a) oświetlenia zatok autobusowych i przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Słoneczny Sad z ulicą Makowa w m. Dołuje, b) oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Lubieszyńskiej z ulicą Wspólną w Mierzynie , c) oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Lubieszyńskiej z ulicą Wiosenna w Skarbimierzycach, d) oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Lubieszyńskiej z ulicą Wichrową w Mierzynie e) oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Weleckiej z ulicą Długą (przy ul. Grafitowej) w Mierzynie, f) oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Koralowej w rejonie ul. Szkolnej w m. Bezrzecze, g) oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie Oś. Leśnego w m. Bezrzecze, Wykonawca zapewni tymczasową organizację ruchu, oraz zajęcie pasa drogowego na czas robót budowlanych. Prace wskazane pkt g) bezwzględnie należy skoordynować z wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Stołczyńska 178, 71-873 Szczecin, któremu został przekazany plac budowy na przebudowę ul. Szkolnej. Odcinek, na którym będą budowane lampy zakończone zostaną do dnia 15 sierpnia 2019 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w terminie do dnia 19.04.2019 r., do godziny 11:00. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku PEKAO Bank Polski S.A., nr 46 1020 4795 0000 9302 0331 9639, z dopiskiem na przelewie: „Wadium do postępowania Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie” WKI.ZP.271.27.2019.AA”. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) - w kasie Zamawiającego, w godz. poniedziałki 8:00-16:30, wtorki 10:30-14:30, środy i czwartki 7:30-14:30, piątki 10:30-14:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) oświadczenia: a) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. b) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz inne podmioty, na zasobach których wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o innych podmiotach, na zasobach których wykonawca polega, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4) pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ; Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach