Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice

Gmina Komarów-Osada ogłasza przetarg

 • Adres: 22-435 Komarów-Osada, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6153102 w. 50 , fax. 846 153 185
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komarów-Osada
  Rynek 15
  22-435 Komarów-Osada, woj. lubelskie
  tel. 84 6153102 w. 50, fax. 846 153 185
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komarow.pl, www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zubowice. a) Zakres prac dla zadania zgodny z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót (druk pomocniczy), w tym m.in.: • wytyczenie geodezyjne • wykonanie wykopów pod kable oświetleniowe, słupy oświetleniowe • przygotowanie podłoża pod słupy oświetleniowe • posadowienie słupów • montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami • wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych • ułożenie rur w wykopach • układanie kabli w wykopach i montaż lamp • inwentaryzacja geodezyjna • zasypanie wykopu • uporządkowanie terenu Uwaga: Do obliczeń należy przyjąć ilość słupów i opraw oświetleniowych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ b) Kod CPV 45000000-7, 45310000-3, 45316100-6, 45231400-9 2. Ogólne wymagania dotyczące robót: 2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2.2. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych, 2) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 3) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 4) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 5) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska . 6) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty, Zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań dotyczących opisywania przedmiotu zamówienia (parametry, normy) należy stosować je z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych przez odniesienie się w kolejności preferencji wskazanych w pkt 2 ww. art. 30 tj. a. Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d. wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e. norm międzynarodowych, f. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, g. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne, W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych protokolarnego przejęcia terenu budowy, 7) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 8) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 9) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 10) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 11) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu, 12) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 13) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 14) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 15) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 16) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 17) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, 18) zapewnienia bieżącego odbioru nieczystości ciekłych z posesji objętych zakresem robót. 19) wywiezienia gruzu. Gruz stanowi własność Zamawiającego. Miejsce wywozu zostanie wskazane Wykonawcy (miejsce wywózki w odległości do 5 km) 3. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się dokonania wizji lokalnej. Wykonawca winien zapoznać się z całością materiałów załączonych do SIWZ, które są konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4. Informacje dodatkowe. 1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy Pzp. 2) Zamawiający wymaga aby podczas realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. 3) Oprawy oświetleniowe użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać minimum 5 letnią gwarancję producenta 4) W kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty tj. wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych, kosztów zajęcia pasa drogowego, oznakowania itp. 5) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pierwszego uruchomienia oświetlenia na własny koszt oraz do załatwienia wszelkich niezbędnych uzgodnień z operatorem sieci PGE DYSTRYBUCJA S.A. co do realizacji i odbioru całości prac związanych z przedmiotem umowy oraz z dostawcą energii elektrycznej – wykonawcy zostanie udzielone odpowiednie pełnomocnictwo w tym zakresie. 6) Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezbędnych badań specjalistycznych, sprawdzeń, opinii ekspertyz, opracowań, pomiarów, atestów i innych niezbędnych do realizacji i odbioru przedmiotu umowy ze strony PGE DYSTRYBUCJA S.A. Wykonawca będzie miał na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowiązujące w Polsce. 7) Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, szkice tyczenia, protokół przekazania pasa drogowego (w przypadku drogi wojewódzkiej lub powiatowej), protokoły pomiaru skuteczności, protokoły pomiaru rezystancji, itd. dotyczące każdego z odbieranych zadań oraz komplet dokumentacji powykonawczej 8) W załącznikach do SIWZ (innych niż przedmiar robót) nie opisano przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta UWAGA: Nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta podane w przedmiarach stanowiących załącznik do SIWZ (nawet jeśli są poprzedzone zwrotem „typu”, „np.” lub ich synonimem) są wskazaniem jedynie przykładowym i nie ma obowiązku ich uwzględnienia przy sporządzeniu oferty czy wykazywania równoważności w przypadku planowanego wykorzystania innego materiału) a wszelkie odstępstwa nie będą podstawą do odrzucenia oferty i nie ma konieczności udowodnienia równoważności.. 9) Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy. 10) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, o których mowa w pkt. 3 - zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. .. 5. Wymagania dla Wykonawcy / Podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, przewidziane art.29 ust 3a ustawy PZP: 1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych określonych w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia. 4) Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia a także okresu obowiązywania umowy. 5) Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca, przedstawi zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać zmiany osób, o których mowa w pkt 1. 6) Obowiązek, o którym mowa w pkt. 5.1 i 5.5 dotyczy także podwykonawcy realizującego przedmiotowe zamówienie 7) Zamawiający, w celu kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1, może poinformować Państwową Inspekcję Pracy. 8) Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i przestrzeganie przez nich warunków bhp, ppoż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach