Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno

Gmina Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 340 127 , fax. 655 340 109
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipno
  ul. Powstańców Wielkopolskich 9
  64-111 Lipno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 340 127, fax. 655 340 109
  REGON: 41105076400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno”” podzielony został na dwie części: Część nr 1 : „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach” Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Część nr 1 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowice, dz. nr 467/2, 479/2” -branża elektryczna [załącznik nr 6 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno Zakres opisu przedmiotu zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto załączono przedmiar robót [załącznik nr 14 do SIWZ], który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kc. Część nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowicach, Gronówku i Lipnie” składa się z następujących zadań: Zadanie 1: „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice” polegające na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej od słupa I/3 do słupa I/1.2 wraz z montażem słupa z wysięgnikiem oraz oprawą LED nr I/3, I/1, I/1.2 . UWAGA: Szafka oświetleniowa SO oraz słupy [wraz z wysięgnikiem oraz oprawą] nr I/2 oraz I/1.1 istnieją i nie są objęte niniejszym przedmiotem zamówienia. Budowaną linię oświetleniową należy podłączyć do istniejącej linii oświetlenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 1 określa: 1. projekt budowlany „Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wilkowice, dz. nr 515/22 515/36 515/42 515/47 515/52 515/57 515/71 -branża elektryczna [załącznik nr 7 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 1. Zadanie 2: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice” polega na budowie dwóch odcinków oświetleniowej linii kablowej: • Odcinek z dwoma słupami II/S3 i II/S2 oraz montażem wysięgników i opraw LED. Budowaną linie kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej [ do słupa II/S1]. • odcinek z dwoma słupami III/S3 i III/S2 oraz montażem wysięgników i opraw LED. Budowany słup III/S2 należy podłączyć do istniejącego kabla energetycznego zasilającego słup III/S2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 2 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilkowice” -branża elektryczna [załącznik nr 8 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 2. Zadanie 3: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym w Gronówku” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z dwoma słupami o nr: I/S3 i I/S4 wraz z montażem wysięgników i opraw LED. Budowaną linię kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej - do słupa I/S2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 3 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gronówko” -branża elektryczna [załącznik nr 9 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 3. Zadanie 4: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Owocowym w Gronówku” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z szafką sterowania oświetleniem oraz pięcioma słupami o nr: I/S1 I/S1.1 I/S1.2 I/S1.3 I/S1.4 wraz z montażem wysięgników i opraw LED. Linia kablowa budowana jest na odcinku od słupa I/S1.4 do słupa I/S1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 4 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Gonówko, dz. nr 87/3 511 512 513 515 516 517 518”” -branża elektryczna [załącznik nr 10 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 4. Zadanie 5: „Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z dwoma słupami o nr: S-II/9 i S-II/8 wraz z montażem opraw LED. Budowaną linię kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej - do słupa S-II/7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 5 określa: 1. projekt budowlany „Oświetlenie uliczne 640-111 Lipno, ul. Spółdzielcza”” -branża elektryczna [załącznik nr 11 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego ul. Wołodyjowskiego 27 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 5. UWAGA: Należy zamontować słupy oraz oprawy odpowiadające rodzajowo i wizualnie słupom oraz oprawom już isniejącym. Zadanie 6: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z szafką sterowania oświetleniem oraz trzema słupami o nr: I/S1 I/S2 I/S3 wraz z montażem wysięgników i opraw LED . Linia kablowa budowana jest na odcinku od słupa I/S3 do szafki oświetleniowej SO. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 6 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Lipno, dz. nr ewid. 411/7 413/17 413/21”” -branża elektryczna [załącznik nr 12 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 6. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 6. Zakres opisu przedmiotu zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto załączono przedmiary robót, które stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kc: przedmiar ul. Cukrowa Wilkowice zał. nr 15 do SIWZ przedmiar ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa zał. nr 16 do SIWZ przedmiar os. Gronowe Gronówko zał. nr 17 do SIWZ przedmiar os. Owocowe Gronówko zał. nr 18 do SIWZ przedmiar ul. Spółdzielcza Lipno zał. nr 19 do SIWZ przedmiar ul. Spacerowa Lipno zał. nr 20 do SIWZ Dotyczy Części nr 1 i Częsci nr 2: Zamawiający wymaga co najmniej 5 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokument potwierdzający 5-cio letnią gwarancję producenta np. dokument wystawiony przez producenta potwierdzający 5-letnią gwarancję, dowody dokonania zakupów zamontowanych opraw i słupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń o równoważnych rozwiązaniach. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy [wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe] nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U z 2016 poz. 1570 z późn. zm.]. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U z 2018 poz.917 z późn. zm.]. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” –załącznik nr 5a do siwz dla części nr 1 i załącznik nr 5b do siwz dla Części nr 2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową. UWAGA: jeżeli zapisy niniejszej SIWZ nie odnoszą się danej części przedmiotu zamówienia oznacza to, że dotyczą zarówno Części nr 1 i Części nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla Części nr 1: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Dla części nr 2: Kwota wadium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Gmina Lipno Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Lesznie Punk Kasowy w Lipnie 42 9043 1083 2832 0045 9169 0006 z dopiskiem: /Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowicach, Gronówku i Lipnie-Część nr 2/ Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji/poręczenia musi w swojej treści wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1a – dla Częsci nr 1 i załącznik nr 1b – dla Części nr 2 do SIWZ. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. c) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. d) Uproszczony kosztorys ofertowy UWAGA: Dla Części nr 2 należy wykonać dla każdego zadania osobny kosztorys ofertowy. Dotyczy Części nr 1 i Części nr 2: dla Zamawiającego kosztorys będzie stanowił jedynie funkcję pomocniczą. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł sprawdzić poziom przyjętych cen i ilości przedmiarowych w celu ewentualnego częściowego odbioru robót i ich rozliczenia na etapie realizacji inwestycji oraz rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w przypadku rozwiązania umowy, lub w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto kosztorys będzie pełnił funkcję kontrolną w przypadku zawierania umowy przez wykonawcę z podwykonawcą. Kosztorys ofertowy nie będzie elementem podlegającym ocenie i porównywaniu ofert. W kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien ująć wszelkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych oraz tabelę elementów scalonych. Brak kosztorysu nie będzie podstawą odrzucenia oferty. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składa dokument/dokumenty zawierające informacje, o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia [Dz.U. z 2016 poz. 1126 z póżn. zm ] tj. informacje, które określają w szczególności : -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, w tym informację czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane –w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu w odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego. W odniesieniu do stawianych w niniejszym postępowaniu warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty i prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. f)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego: www.lipno.biuletyn.net informacji z otwarcia ofert [informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP] zgodne z zał. nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach