Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gałowo

Gmina Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3743294 , fax. 94 3742008
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczecinek
  ul. Pilska 3 3
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3743294, fax. 94 3742008
  REGON: 33092090800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gałowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gałowo . Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Przyłącze elektroenergetyczne z szafką SPS - 1 kpl, Linia kablowa YAKXS 4x25mm2 - 576,00 mb, Słup wysokości 7,0 m z wysięgnikiem WŁM 1m/1m/5st - 6 kpl, Słup wysokości 7,0 m z wysięgnikiem WŁM 1m/2m/5st - 2 kpl, Oprawa z lampą o mocy 70W - 8 kpl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaszczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach