Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego ul. Żniwnej, Chabrowej, Makowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej, Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3851120 , fax. 068 3854686
 • Data zamieszczenia: 2010-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3851120, fax. 068 3854686
  REGON: 00052676500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego ul. Żniwnej, Chabrowej, Makowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej, Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia drogowego ul. Żniwnej, Chabrowej, Makowej, Młyńskiej, Pszennej, Jęczmiennej, Żytniej, Rzepakowej, Gryczanej, Rolniczej, Kłosowej w Krężołach. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: a) wykonanie linii kablowej YAKY 4x35mm2 ułożonej w gruncie lub pod chodnikiem z przykryciem folią, b) ręczne kopanie i zasypywanie rowów do kabli o głębokości 0,80 m, c) ustawienie słupów oświetleniowych (szt.10) - SM-3W z wysięgnikami WTM-15/2 wg kat. firmy ROSA, oprawami energooszczędnymi typu Magnolia S-70 ze źródłem światła 70W, oraz typu OWS-70 70W prod. ROSA, (szt. 7) typ SM-3W z wysięgnikiem WTM-15/1 wg kat. firmy ROSA, oprawami energooszczędnymi typu Magnolia S-70 ze źródłem światła 70W, (szt. 49) typ SM-2W z wysięgnikiem WTM-20/1 wg kat. firmy ROSA i oprawami energooszczędnymi typu Magnolia S-70 ze źródłem światła 70W d) montaż szafki sterująco-pomiarowej, e) wykonanie przepustów kablowych pod drogami, f) doprowadzenie terenu po robotach ziemnych do stanu pierwotnego łącznie z obsianiem tra-wą naruszonych terenów pod wykopy, g) inwentaryzację geodezyjną, h) uruchomienie instalacji po przeprowadzeniu wymaganych przepisami badań technicznych. 3. Wszędzie tam gdzie Zamawiający użył nazwy własnej (ROSA, Magnolia) dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych. 4. Zamawiający zaproponował zastosowanie wysięgników firmy ROSA oraz opraw energooszczędnych typu Magnolia w celu zapewnienia jednolitego wzornictwa na tym obszarze Gminy Sulechów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach