Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w miejscowości Izabelin - etap I

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta ogłasza przetarg

 • Adres: 05-126 Nieporęt, Pl. Wolności 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7670416, 7670442 , fax. 022 7670441
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
  Pl. Wolności 1 1
  05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie
  tel. 022 7670416, 7670442, fax. 022 7670441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w miejscowości Izabelin - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod CPV (CPV) 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 2. Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w miejscowości Izabelin - etap I; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dotycząca robót objętych niniejszym postępowaniem stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. 4. Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację projektową (techniczną) i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na stronie internetowej Zamawiającego, to jest www.bip.nieporet.pl. 5. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym postępowaniem opisany jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Zamówienie obejmuje także następujące obowiązki Wykonawcy: 1) wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego wraz z wniesieniem opłaty związanej z zajęciem pasa drogowego, 2) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 3) zapewnienia obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 4)powierzenie kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektrycznych. 7. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Legionowie O/Nieporęt nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, z dopiskiem Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w miejscowości Izabelin - etap I. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą, w osobnej kopercie. 7. Wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku, o którym mowa w ust. 3 przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nieporet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach