Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Brzozowej, Lipowej, Jesionowej w os. Borek w Turce

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Lublin, Jakubowice Murowane
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200 , fax. +48(81) 7465001
 • Data zamieszczenia: 2018-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48 (81) 478 17 50, +48782333200, fax. +48(81) 7465001
  REGON: 431020150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Brzozowej, Lipowej, Jesionowej w os. Borek w Turce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są trzy zadania z zakresu budowy oświetlenia drogowego: (1) budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Brzozowej, w os. Borek w Turce, (2) budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Lipowej, w os. Borek w Turce, (3) budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jesionowej, w os. Borek w Turce. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Każde wymienione zadanie stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia z podziałem na części. 2. Część pierwsza - Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w Turce gm. Wólka na odcinku około 197m obejmująca: - postawienie i podłączenie 7 stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z 7 oprawami typu LED, - budowa linii kablowej zasilającej - długość trasy 197mm, w tym przewierty 15m, - długość kabla 239m (w tym, w rurach osłonowych 56m), - podłączenie do istniejącej linii zasilającej w słupie oświetleniowym, - wymiana istniejącej szafki oświetleniowej (ze względu na zły stan techniczny). 3. Część druga - Budowa oświetlenia drogowego ul. Lipowej w Turce gm. Wólka na odcinku około 175 m obejmująca: - postawienie i podłączenie 5 stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z 5 oprawami typu LED, - budowa linii kablowej zasilającej - długość trasy 175mm, w tym przewierty 89m, - długość kabla 205m (w tym, w rurach osłonowych 117,5m), - podłączenie do istniejącej linii zasilającej w słupie oświetleniowym. 4. Część trzecia - Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Turce gm. Wólka na odcinku około 340m obejmująca: - postawienie i podłączenie 10 stalowych ocynkowanych słupów oświetleniowych z 10 oprawami typu LED, - budowa linii kablowej zasilającej - długość trasy 340mm, w tym przewierty 174m, - długość kabla 400m (w tym, w rurach osłonowych 235m), - podłączenie do istniejącej linii zasilającej w słupie oświetleniowym. 5. Oprawy oświetlenia ulicznego LED dla każdej części zamówienia muszą spełniać parametry wymienione poniżej: - skuteczność świetlna oprawy >= 108 lm/W - temperatura barwowa źródła światła w zakresie 4000K +/-10%; - wskaźnik oddawania barw Ra >= 70; - wytrzymałość przepięciowa opraw >= 5 kV, - żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) rozumiana jako zdolność utrzymania strumienia świetlnego oprawy >= 100000[h] L80B10 - możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych (Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70% wartości znamionowej). W przypadku gdy w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem do SIWZ podano inne parametry minimalne niż w SIWZ należy przyjąć, że Zamawiający wymaga spełnienia wymagań wyższych jakościowo. 6. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części obejmuje również: - sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót; - zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; - ponoszenie ewentualnych kosztów związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci; - zagospodarowanie przez wykonawcę we własnym zakresie nadmiarów gruntu; - dokonanie czynności (przygotowanie i przesłanie dokumentów, dostosowanie instalacji) wymaganych przez operatora sieci dystrybucyjnej umożliwiających włączenie zasilania (tzw. umożliwienie odbioru przez zakład energetyczny). 7. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy (kryterium oceny ofert). 8. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze. 9. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w formie pisemnej (wg załącznika do siwz) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Oświadczenie stanowi część formularza ofertowego. W przypadku długiej listy podwykonawców wykonawca może dołączyć odrębne oświadczenie. 3. Opis „rozwiązań równoważnych" potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub rejestrów ogólnie dostępnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach