Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 64510 Wronki, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 545 300 , fax. 672 545 328
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
  ul. Ratuszowa 5
  64510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 672 545 300, fax. 672 545 328
  REGON: 52696600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wronki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wronki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Chojno-Młyn na tzw. Koziołku, gmina Wronki Etap I (od skrzynki przyłączeniowej w stronę jeziora). Zakres zamówienia obejmuje m. in.: - montaż szafki oświetleniowej, - montaż kabla oświetleniowego, - montaż opraw i słupów oświetleniowych - szt.7, - prowadzenie badań archeologicznych, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach do SIWZ, tj. w kosztorysie ofertowym, projekcie budowlanym i STWiORB. Zakres projektów realizowany będzie zgodnie z kosztorysem ofertowym. Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów) równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w Dokumentacji, zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub zbliżone do tych, które określone zostały w ww. dokumentach. Wyroby budowlane objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy Zamawiającego, stanowiące załączniki nr 8 do SIWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorys ofertowy Zamawiającego – zgodny z zakresem. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich elementów (pozycji) z kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ. 3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). 4. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych a art 13 lub art 14. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach