Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Iława, w miejscowościach: Dół, Frednowy – Rudzienice, Gałdowo, Karaś, Laseczno, Ławice, Nowa Wieś ul. Dione, Przejazd, Rudzienice, Sąpy, Skarszewo, Starzykowo, Stradomno, Ząbrowo ul. Owocowa - w ilości 86 lamp. 1. Przedmiot obejmuje wykonanie następujących zadań: 1.1 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dół w str. Kałdun – 12 punktów oświetleniowych wydzielonych z projektu, 1.2 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Frednowy w str. Rudzienic – 9 punktów oświetleniowych wydzielonych z projektu, 1.3 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karaś w str. Radomka – 2 punkty oświetleniowe wydzielone z projektu, 1.4 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laseczno – 4 punkty oświetleniowe w projekcie, 1.5 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, ul. Dione – 5 punktów oświetleniowych w projekcie, 1.6 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przejazd – 1 punkt oświetlenia solarnego, 1.7 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudzienice – 4 punkty oświetleniowe wydzielone z projektu, 1.8 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sąpy – 5 punktów oświetleniowych wydzielonych z projektu, 1.9 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stradomno – 1 punkt oświetleniowy – uzupełnienie istniejącego obwodu, 1.10 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszewo – 3 punkty oświetleniowe wydzielone z projektu, 1.11 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Starzykowo – 14 punktów oświetleniowych wydzielonych z projektu, 1.12 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ząbrowo ul. Owocowa – 10 punktów oświetleniowych wydzielonych z projektu, 1.13 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Laseczno przejście dla pieszych – 2 punkty oświetleniowe w projekcie. 1.14 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gałdowo – 8 punktów oświetleniowych wydzielonych z projektu, 1.15 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ławice – 5 punktów oświetleniowych wydzielonych z projektu. 2. Przedmiot zamówienia został określony w warunkach technicznych i w przedmiarach robót z korektą następujących elementów: 2.1 Oprawa LED: - Barwa oświetlenia 4 000K - Moc całkowita oprawy – 60W (+5W, -2W) - Strumień świetlny oprawy – min 8800 lm - IP66 oprawy - Gwarancja producenta na oprawę min – 5 lat, - Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE producenta, - Oprawy na przejście dla pieszych zgodne z projektem techn. - pozostałe parametry równoważne z projektami technicznymi. 2.2 Słupy aluminiowe SAL – 6,h=6m, plus wysięgnik WR4-1 – 1 m, 2.3 Fundamenty prefabrykowane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1do SIWZ, 2) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – załącznik Nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach